Německá kronika – překlad

Německá kronika – překlad

Foto: Hemmrich. Adolf Gahler, okolo roku 1900. Zdroj: archiv Severočeského muzea v Liberci. 

Popis a dějiny obce Oldřichov v Hájích

Anton Ressel

Dle nejspolehlivějších pramenů zpracoval A. Ressel, 1933

Vydal Výbor pro dějiny obce Oldřichov v Hájích

Tisk Franz Riemer, Frýdlant

Předmluva
V době od 1. února do 26. března 1913 jsem uveřejnil ve "Friedländer Zeitung" krátké "Dějiny obce Oldřichova v Hájích a tehdy sousední fojtecké části Jeřice", ze které firma Franz Riemer zhotovila také zvláštní výtisk. Ten je už dávno zcela rozebrán. Mnozí obyvatelé Oldřichova v Hájích vyjádřili přání, které jsem se rozhodl splnit napsáním nové historie obce podle nejnovějších poznatků. Látku k tomu poskytly místní prameny, tzn. místní rychtářské knihy Oldřichova a Filipky, rukou psané záznamy jednotlivých obyvatel obce, a dále pak matriky arciděkanského úřadu v Liberci, děkanského úřadu ve Frýdlantu a fary v Mníšku, dále staré hospodářské knihy v archivu hradu Frýdlant a v zemském archivu v Praze, nové pozemkové knihy na pozemkových úřadech ve Frýdlantu a Liberci, jakož i cenné zápisy z hradního archivu Frýdlantu, z městského archivu Frýdlant a Liberec a ze zemského i státního archivu v Praze, pokud se týkají naší obce. Použity byly taktéž příležitostné nálezy z jiných archivů a vlastivědných časopisů, jakož i laskavá sdělení vlastivědných pracovníků. Všem útvarům a pánům, kteří mi jakkoli pomohli při této práci, budiž zde vysloveno co nejupřímnější poděkování. Obzvláštní dík vyslovuji panu státnímu archiváři Dr. Josefu Berglovi za to, že mě upozornil na zvláště cenné místopisné doklady, dále panu prelátu Gustavu Bruderovi z Liberce, panu vikáři a arciděkanovi Joh. Röttigovi z Frýdlantu a panu děkanovi Josefu Dutému v Mníšku za to, že mi umožnili nahlédnout do matrik, panu Heinrichu Zimmermannovi z Mníšku za laskavou pomoc při pročítání matrik, panu Josefu Neumannovi z Oldřichova za jeho činorodou pomoc při sbírání obecních historických materiálů a výboru pro historii obce za to, že mi umožnil tisk.
Nechť předložené dílo nalezne příznivou odezvu v obci a nechť jeho obsah přispěje k větší lásce ke zděděné půdě.

Fojtka, 1. ledna 1933
Anton Ressel


OBSAH