SDH Oldřichov v Hájích
SDH Oldřichov v Hájích

SDH Oldřichov v Hájích

V Oldřichově v Hájích se občané po velkém požáru továrny a pily čp. 161 v květnu roku 1871 rozhodli vytvořit vlastní sbor dobrovolných hasičů. Přípravný výbor připravil stanovy a ty byly ještě téhož roku na podzim schváleny císařskými úřady. Na ustavující schůzi v místním hostinci byl schválen i výbor a přijaty první úkoly pro jeho činnost. A tak od roku 1871 píší oldřichovští hasiči svou historii a stávají se tak jedním z nejstarších sborů v okrese Liberec. Obec i dárci jim pro začátek velmi pomohli, neboť již v následujícím roce byli hasiči kompletně vybaveni oproti jiným sborům, kde se vybavenost táhla několik let. Velmi intenzivně zahájili i výcvik. více

Svoji dobrou připravenost v následujících letech prokázali nejen ve své obci, ale i v širokém okolí, kde pomáhali při likvidaci požárů. Zajímavostí je, že v případě potřeby pomáhal sbor i v Raspenavě či Frýdlantu a to díky nové silnici a územní příslušnosti k frýdlantskému okresu. V raspenavské kronice je u záznamu o velkém požáru místní fary a přilehlých hospodářských budov v říjnu roku 1872 poznámka, že na pomoc zdejším občanům, kde ještě v té době žádný hasičský sbor neexistoval, přijel sbor dobrovolných hasičů z Oldřichova v Hájích. Užaslým místním občanům předváděl svůj organizovaný a účinný boj s rozsáhlým ohněm.

V roce 1888 byla v naší obci postavena první hasičská zbrojnice, která stála v těsné blízkosti té dnešní. Vzhledem k rozlehlosti obce byla v následujících letech ještě postavena požární skladiště se základní výbavou, aby se zkrátil čas zahájení hašení a tak vyrostly tyto jednoduché objekty ve Filipce, v Betlémě a Na Pilách.

Protože si oldřichovští hasiči získali respekt a uznání okolních sborů, byli pověřeni uspořádáním velké hasičské slavnosti, tzv. župního setkání,a to ve dnech 22. a 23. srpna roku 1891 u příležitosti dvacátého výročí svého vzniku. Již brzy se ukázalo, že pro potřeby sboru původní zbrojnice nestačí a tak bylo rozhodnuto postavit hasičskou zbrojnici novou. Ta byla slavnostně otevřena v roce 1905 a dobře nám slouží dodnes. Její původní podoba, dohledaná ve stavebních plánech, je zachycena i na slavnostním praporu.

Vznik první světové války měl na život sboru velký vliv. Do armády muselo narukovat i mnoho hasičů a tak byla jeho činnost utlumena. Po překonání válečných let se sbor opět brzy vzpamatoval a navázal na svou předválečnou činnost.

Na velké okresní hasičské slavnosti pořádané v Oldřichově v Hájích roku 1931 u příležitosti 60. výročí od svého vzniku převzali místní hasiči novou motorovou stříkačku vyrobenou libereckou firmou LISNER specialně pro náš sbor. V této době má již sbor dorostenecké družstvo chlapců a členkami se staly i první ženy, které byly zapojeny ve zdravotní družině.

Vypuknutím druhé světové války se život ve zdejším sboru úplně zastavil. Povinnosti při likvidaci požárů sice v této době plnili obcí určení občané – nehasiči a dorostenci sboru, ale spolkový život přestal existovat.

Po válce začali do pohraničí přicházet čeští dosídlenci z vnitrozemí a tak tomu bylo i v naší obci. Činnost byla znovu obnovena na zakládající schůzi „Hasičského sboru Oldřichova v Hájích“ již 17.6. roku 1945, kdy bylo k jeho činnosti využito materiálu původního německého sboru, který byl pečlivě uložen a udržován ve zbrojnici. Bohužel poválečné období bylo poznamenáno častým střídáním funkcionářů, což neprospívalo jeho činnosti.

V roce 1960 získal sbor na tehdejší dobu dobré vozidlo Tatra 805, které účinně sloužilo ještě v nedávné době. Došlo i ke zlomu v práci sboru a jeho spolkovém životě, kdy do funkce byla zvolena dvojice Václav Třešňák ml. jako starosta a Otto Dědek jako velitel. Ti vytvořili kolem sebe stabilizovanou členskou základnu a tato pozitiva se hned kladně projevila v práci sboru. Zásahové družstvo pravidelně cvičilo a zúčastňovalo se s úspěchem i hasičských soutěží na okresní úrovni.

Dařilo se i mládežnickému družstvu, jehož největší úspěch v historii sboru od jeho vzniku do současnosti nastal v roce 1972, kdy zvítězilo v konkurenci 110 družstev okresu Liberec nejdříve ve své okrskové soutěži a po té i v okresní soutěži v Hrádku nad Nisou.

Po třiceti letech obětavé práce Václava Třešňáka a Otty Dědka dochází k personální výměně ve vedení a do jeho čela jsou roku 1989 nově zvoleni Milan Nýdrle jako starosta a Vítězslav Nýdrle jako velitel.

Velkou událostí pro nás bylo zahájení úprav zbrojnice v roce 2005, kdy obecní úřad zainvestoval nemalé finanční prostředky do zateplení fasády, výměny oken a vrat. Sbor v tomto roce získal i doplňkové vozidlo Mitschubishi L 200, které pak svépomocí upravil pro zásahovou činnost.

Významnou událostí roku 2006 se stává navázaní družebního styku s hasiči z polské Gozdnice.

V srpnu 2008 se sbor zúčastnil v Gozdnici odhalení pamětní desky a následné mezinárodní hasičské soutěže, kde slavil historický úspěch, neboť celou soutěž vyhrál.

Roku 2010 bylo do čela sboru zvoleno nové vedení včele se starostou Radkem Nýdrlem a velitelem Petrem Martínkem. Prestižní akcí tohoto roku byla účast našeho týmu na pokusu o vytvoření evropského rekordu v dálkové dopravě vody, který se uskutečnil v Dolních Loučkách na okrese Žďár nad Sázavou. Pokus se zdařil a zúčastněným 287 družstvům z celé České republiky se podařilo vytvořit funkční dálkové vedení vody v délce 63 km.

Rok 2010 však bude hlavně zapsán do historie republiky, ale i naší obce velkou povodní. Srpnová stoletá voda ve dvou vlnách způsobila značné škody na soukromém i obecním majetku a dala tak pocítit svoji ničivou sílu. Při zásahové činnosti bylo naše vozidlo zaplaveno jednou z přívalových vln tak, že se stalo nefunkční. Několik následujících dní se členové jednotky podíleli na likvidaci následků povodní v obci a pomáhali také v Raspenavě, kde byla situace ještě tragičtější.

Počátkem roku 2011 jsme získali darem z Boskovic starší, ale plně akceschopné vozidlo CAS 32 – T 148 a koncem dubna z grantu Evropské unie ve spolupráci s polským městem Piensk nové zásahové vozidlo TOYOTA jako náhradu za zničená vozidla při povodních.

Od roku 2012 do současnosti pracuje sbor pod vedením starosty Jiřího Práče a velitele jednotky Petra Martínka. Sbor se i nadále snaží podílet na zkvalitnění společenského života v obci, kdy mnohé jím pořádané akce se staly již tradičními.

V tomto období došlo za finanční podpory obecního úřadu a dotace z Libereckého kraje k přístavbě garážového stání u hasičské zbrojnice a celkové rekonstrukci garáží.

Mnoho hodin práce našich členů je nejenom za touto akcí, ale i za svépomocnou úpravou zásahového vozidla CAS 32 – T 148 a v současné době i za rekonstrukcí podkroví hasičské zbrojnice, kde vzniká nové zázemí pro činnost sboru.

20. srpen 2016 se pro nás stává také významným mezníkem v historii sboru. Je nám velkou ctí a jsme hrdí na to, že nám byl předán slavnostní prapor, pořízený z dobrovolných příspěvků našich spoluobčanů, Obce Oldřichov v Hájích, organizace Suchopýr, firmy Pila Facek, spolku Živo v Hájích a Sboru dobrovolných hasičů Kryštofovo Údolí. Díky nim tak náš sbor získal symbol, který připomíná hasičskou myšlenku pomáhat druhým, být ku prospěchu obci a jenž má reprezentovat nejen naši obec a dnešní hasiče, ale má připomínat i 145-letou historii práce a úsilí členů sboru, kteří s touto myšlenkou žili a podle ní konali, i našim následovníkům v příštích desetiletích a doufejme i staletích.

      

Prapor, k němuž jsou postupem času připínány pamětní stuhy, je jakousi kronikou či němým pamětníkem historických událostí. Jedna taková stuha nám byla předána 8.srpna roku 2015 v Heřmanicích hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou jako poděkování za práci při povodních roku 2010 a jsme rádi, že si našel čas, aby nám ji u příležitosti převzetí praporu připnul již na důstojné místo, kam zcela jistě toto ocenění patří.

Hasičský bál

17.02.2020Letošní Hasičský bál  máme úspěšně za sebou.  Doufáme, že jste se dobře bavili, stejně tak jako my! Přišlo vás hodně, děkujeme!  Ke skvělé atmosféře přispěla skupina KAŽDEJ PES JINÁ VES , která nás celým večerem provázela. Oni prostě vědí co se lidem líbí a co je baví. Ještě ve 2 hodiny ráno byl plný taneční parket, což byla pro nás známka toho,...