Povinné informace

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 1. Oficiální název: Obec Oldřichov v Hájích
 2. Důvod a založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu: Organizační struktura: starosta obce, místostarosta obce, zastupitelstvo obce. Vedení obecního úřadu: starosta obce, místostarosta obce, účetní obce.
 4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis:

Adresa:
Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích 151
46331, pošta Chrastava

telefon: 482 725 093

fax: 482 725 095

e-mail: info@oldrichov.cz, obec@oldrichov.cz

podatelna obecního úřadu:

e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz (nutný elektronický podpis)

datová schránka: 6tfbi63

               pověřenec pro ochranu osobních údajů: Karel Pokorný 

              Telefon: 482 363 846 nebo 602 833 524 (doporučený, zde dosažitelný 24 hodin)email: kpoko@centrum.cz

        

 1. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 0985217369/0800 u České spořitelny
 1. Identifikační číslo organizace (IČO): 00481483
 1. Daňové identifikační číslo (DIČ): není přiděleno
 1. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky: podatelna obecního úřadu, internetové stránky obce
 1. Místo a způsob, jak získat příslušné informace: podatelna obecního úřadu, internetové stránky obce
 1. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: podatelna obecního úřadu
 1. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: podatelna obecního úřadu
 1. Formuláře: Některé formuláře najdete na internetových stránkách obce
 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: internetové stránky obce
 1. Přehled nejdůležitějších předpisů:
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001, kterou se vydává

      Další související zákony:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:  nebyl stanoven
 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.: internetové stránky obce
 1. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací: Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.