Územní plán obce

Územní plán obce

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Územní plán byl schválený zastupitelstvem v roce 2014. 

Přílohy: Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Výkres koncepce technické infrastruktury, Výkres veřejných staveb, opatření a sanací, Koordinační výkres, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, Výkres širších vztahů, Textovou část a Textovou část odůvodnění ÚP.

 01-vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

02-hlavni_vykres

03-vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

04-vykres_vps

05-koordinacni_vykres

06-vykres_predpokladanych_zaboru_pf

07-vykres_sirsich_vztahu

08-textova_cast_up

09-textova_cast_oduvodneni_up

oop_oldrichov_1_2014

Přílohy k OOP: