Zápis ze ZO z 24.8.2020

Zápis ze ZO z 24.8.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a 7/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 0 5 0
53/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s uchazečem Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, bytem Oldřichov v Hájích 17 na pronájem nebytového prostoru restaurace BESEDA na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022 za měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč. 5 0 0
54/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č. OLP/XXX/2020 uzavřené se společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické výchovy Ekocentrum Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, vedoucí ke stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.  5 0 0
55/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 20/2/2019, které se nahrazuje zněním: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1, 1734/19 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucím prodejem částí pozemkových parcel ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které budou dotčeny stavbou rybníka do vlastnictví Lesů ČR, s. p. 5 0 0
56/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí návrh společné veřejnoprávní smlouvy s Obcemi Mníšek, Bílý Kostel a Rynoltice na straně jedné a Městem Chrastava na straně druhé ve věci územní působnosti Městské policie Chrastava v katastrech obcí. Současně pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.  5 0 0
57/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje návrh vybudování cvičné lezecké stěny na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu pana Petra Vávry, bytem Oldřichov v Hájích 79, s příspěvkem Obce Oldřichov v Hájích do výše 5000,-Kč. 5 0 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje upravená pravidla pro vydávání Povolení obecního úřadu pro vjezd na obecní komunikace po dobu Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích. Na povolení mají nárok tito provozovatelé motorových vozidel:
• s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – (bez omezení počtu vozidel)
• majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – max. 2 vozidla.
• kteří v Oldřichově v Hájích trvale žijí, i když zde nemají trvalý pobyt – max. 1 vozidlo
• kteří v Oldřichově v Hájích jsou hosty rekreačního zařízení. Pouze na dobu pobytu.
• kteří v Oldřichově v Hájích pravidelně pečují o občany s trvalým pobytem, nebo ty, kteří zde trvale žijí – max. 1 vozidlo
Trvale žijící se prokážou čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hosté se prokazují čestným prohlášením majitele pronajímatele (majitele nemovitosti) vč. uvedení termínů pobytu.
Osoby pečující se prokážou čestným prohlášením osoby, o kterou pečují.
3 1 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Finální asfaltování (středa –...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020

Související

Opatření obecné povahy »

Jana Bekešová - 15.4.2021 - úřední deska

Knihovna opět otevřena »

Oznamuji Vám našim čtenářům a příznivcům dobré knihy, že knihovna v Oldřichově v Hájích je opět otevřena jako obvykle v pondělí od 14.-16. hod. a ve...

Jana Bekešová - 13.4.2021 -

Návrh rozpočtu MJP »

Jana Bekešová - 12.4.2021 - úřední deska

Africký mor prasat »

Vážení,  Jak všeobecně známo, v blízkosti naší státní hranice se v Polsku a Německu nachází ohnisko afrického moru prasat. S ohledem na roční dobu...

Jana Bekešová - 9.4.2021 - úřední deska

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.4.2021 »

  Odstávka pro čp. 333 a  čp. 337

Jana Bekešová - 6.4.2021 - úřední deska

Sběrné místo-panelárna »

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29.3.2020 o zrušení provozních dní v pondělí ve sběrném místě- panelárna. Od 1.4.2021 bude otevírací doba pouze...

Jana Bekešová - 30.3.2021 - úřední deska

Ukliďme Oldřichov »

Hezký večer, stejně jako v loňském roce nezbývá než vyhlásit úklid obce a jejího okolí během individuálních procházek. Cílem je projít obec a...

Jiřina Vávrová - 29.3.2021 - ukliďme Oldřichov

Uzavření sběrného místa-panelárna »

V sobotu 3.4.2021 bude sběrné místo-panelárna uzavřeno

Jana Bekešová - 22.3.2021 - úřední deska