Výzva k podání nabídky- dodavatel služeb na zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích

Výzva k podání nabídky- dodavatel služeb na zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Návrh smlouvy o dílo

Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích

Termín pro podání nabídek je do 27.9.2018 do 14:00