Blesková povodeň srpen 2010

Blesková povodeň srpen 2010

Vlivem dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek postihla Obec Oldřichov v Hájích 7. srpna 2010 v brzkých ranních hodinách extrémní povodeň - blesková povodeň. Pravděpodobně jednorázové uvolnění velkého množství samovolně zadržených vodních srážek v lesním prostoru nad obcí Oldřichov v Hájích způsobil prudký vzestup vodní hladiny na toku Jeřice. Tomu nasvědčuje i pozdější záznam stanice LG Mníšek.

Blesková povodeň, která dosáhla většího rozlivu než je stanoveno Q100, trvala ve dvou vlnách po celou sobotu a odpadávala do nedělního rána. Povodeň způsobila obrovské škody na přilehlých pozemcích toku, které byly zaneseny značným množstvím naplavenin, došlo k destrukci téměř všech mostů a propustků na celém území katastru obce. Došlo k přerušení dodávek el. energie, k porušení částí místních komunikací a chodníků a došlo ke značným škodám na soukromém majetku (vyplavené domácnosti, sklepy, individuální zdroje pitné vody, hospodářské budovy apod.). Přes extrémní průběh a intenzitu povodně nebylo nutné provést demolici obytného objektu (pouze jedné hospodářské budovy), bylo nutné evakuovat obyvatele jednoho rekreačního domku (obyvatelé několika objektů provedli evakuaci preventivně samostatně) a nedošlo k újmě na zdraví či životech. Hejtmanem Libereckého kraje byl vyhlášen stav nebezpečí.

Průběh povodně

I přes několikadenní vydatné dešťové srážky neprojevoval tok Jeřice do pozdních večerních hodin pátku 6.7.2010 známky rozlivu z koryta toku. Až v časných ranních hodinách v sobotu 7.8.2010 došlo k masivnímu vzestupu hladiny.

Časový sled povodňové události:

Sobota 7.8.2010

03.30 – masivní vzestup hladiny začal ohrožovat první objekty

03.43 – operační středisko v Liberci kontaktovalo starostu obce s informací, že objekt čp. 197 (Zoulovi – rekreační objekt) volali o technickou pomoc.

03.45 – starosta kontaktoval velitele JPO a vydal pokyn k výjezdu

04.00 – výjezd JPO Oldřichov v H.

04.22 – starosta obce svolává členy povodňové komise

04.35 – velitel JPO informuje starostu, že zásahové vozidlo uvízlo v záplavě a nejde již vyprostit. Pokračují dále soukromým traktorem V. Nýdrleho. Starosta obce žádá operační středisko HZS v Liberci o pomoc.

04.55 – přijela na pomoc JPO Stráž nad Nisou

05.30 – přijela na pomoc JPO Libverda

07.30 – pokles hladiny Jeřice od maxima cca o 1 metr. Filipovský potok se začal rozlévat.

07.45 – starosta se členy povodňové komise odjíždějí na kontrolu Jeřice od OÚ až po retenční nádrže na Polednickém potoce.

08.30 – návrat na OÚ, začátek vydatného deště, opět vzestup hladiny Jeřice + prudký vzestup hladiny Filipovského potoka. Starosta informuje starostu obce Mníšek.

08.45 – starosta obce povolal V. Knespla s traktorem + vyvážecím vlekem a A. Klazara s traktorbagrem na čištění a odstraňování naplavenin od mostků

10.00 – informace od J. Štefky o sesuté půdě na náspu ČD od zastávky v Oldřichově v H. směrem Raspenava. Možnost vlakového neštěstí. Starosta obce ihned informoval o skutečnosti stanici ČD v Mníšku.

11.00 – kulminace druhé vlny na Jeřici a všech přítocích.

11.45 – nutnost evakuace Časarů k Veselým (rekreační objekt čp. 171)

14.00 – začínající pokles hladiny

15.20 – stálý výpadek el. energie

17.30 – zřízení krizového štábu na OÚ. Napojení na elektrocentrálu tel. ústředny, počítače a nabíječek komunikačních prostředků.

18.30 – hlídka policie Chrastava. Zhodnocení situace.

20.50 – obnova dodávky el. energie v centru obce

21.20 – opět výpadek

Přes noc ze soboty na neděli stálá služba na OÚ:

1.Peřina + Adámek do 00.00 hodin, Horák + Bekešová do 01.30 hodin, Tichý, J.Louda do 05.00 hodin, Horák do 08.00 hodin.

V době cca 04.30 a dále se začíná voda vracet do koryta a je na ústupu z rozlitých ploch.

Neděle 8.8.2010

08.15 – zasedání krizového štábu a rozdělení úkolů:

 • Dvě skupiny členů SDH + dvě čerpadla k čerpání zatopených sklepů dle hlášených požadavků
 • Pracovník OÚ J.Adámek + P.Martínek s NA Multicar budou převážet čerpadla mezi jednotlivými objekty
 • Místostarosta P. Horák + ref. OÚ Bekešová provedou monitoring postižené oblasti a provedou soupis základních životních potřeb (jídlo, pití, léky, tech. prostředky)
 • Knespl a A.Klazar s technikou budou odklízet naplaveniny od mostů a propustů k uvolnění odtoků

09.50 – kontakt se starostou v Mníšku. Vzájemné informování o stavech a potřebách. Zejména o stavu zdroje pitné vody a její dosavadní zásobě.

10.10 – Skupina dobrovolníků odklízí náplavu na mostě u Bílkovských. Zřizují provizorní lávku pro pěší. Husákovi čp. 166 žádají o pomoc s odklizením vody v domě – jdou pomáhat dobrovolnice pí Martínková s dcerou.

10.15 – zmonitorovány požadavky pomoci na Pilách. Začínají se vyřizovat dle naléhavosti.

10.45 – přijíždí pracovník fa A.S.A. s nabídkou svozu odpadů. Ještě v odpoledních hodinách budou přistaveny první kontejnery. Dále dle požadavků, koordinaci bude zajišťovat pí Bekešová.

10.55 – obnova dodávky el. energie v centru obce

11.00 – informace z nádraží ČD Mníšek o náhradní autobusové dopravě

11.40 – žádost ředitelky DM Větrník o informaci o rekreantech v ubytovacím zařízení v Oldřichově. Bylo zjištěno, že ubytovnu všichni opustili (děti vč. dospělých) poslední 4 ženy právě odjíždějí po vlastní ose.

12.05 – nabídka materiální pomoci od IZS

12.10 – Horák + Bekešová odjíždějí sepisovat požadavky postižených od OÚ směrem na Mníšek. Cestou označují nebezpečná místa (podemleté mosty, komunikace a chodníky výstražnou páskou.

13.20 – pan Brzula čp. 269  hlásí nebezpečí spočívající v podemleté plynové nádrži. Zásobník topení. Byl odkázán na operační středisko HZS Liberec z důvodu, že místní JPO nemá potřebné prostředky.

13.25 – KHS Liberec posílají elektronicky balíček rad a opatření pro lidi postižených záplavou. Distribuci postiženým zajišťují hasiči při čerpání sklepů a studní.

15.20 – prohlídka koryta Jeřice v oblasti Pil se zástupcem Povodí Labe panem Kryspinem. Příslib prioritního řešení.

16.30 – zadány požadavky na krizový štáb HZS LK – vysoušeče, lopaty, košťata

17.10 – revize toků ve správě LČR s ing. Němcem. Dohodnutý postup prací na likvidaci následků.

18.15 – požadavek Magistrátu Liberec, krizového řízení na vyčíslení škod na mostech a komunikacích v majetku obce. I když nebylo možné ještě provést důkladné prohlídky, předběžný odhad činí cca 20 mil. korun.

19.30 – JPO Oldřichov v H. dokončil úkoly dnešního dne a odjíždí na pomoc kolegům do Nové Vsi popř. Chrastavy.

Od pondělí 9.8.2010 do pátku 13.8.2010 probíhala činnost tak, že vždy ráno v 08.00 hodin zasedal krizový štáb (starosta, místostarosta, ref.OÚ, člen povodňové komise a velitel JPO), kde byly rozděleny úkoly daného dne. Činnost OÚ (starosta + ref.) končila večer po splnění úkolů dne.

Od soboty 14.8.2010 byly veškeré práce a koordinace prováděny zaměstnanci OÚ a subdodavateli.  

Záplavy v obci Oldřichov v Hájích: došlo k zaplavení několika rodinných domků a rekreačních objektů včetně části Obecního úřadu. Prudký tok poničil všechny mosty a propusti v dotčeném území. Vzestup spodní vody způsobil rozvodnění vodní hladiny po těžbě písku v Panelárně, v.d. a způsobil zaplavení téměř celého areálu firmy. Došlo též k mnoha sesuvům půdy v obci. Mezi největší sesuvy patří kamenná rozvalina u čp. 161 Januška, u čp. 266 Křehnáčovi a u čp. 213 Svoboda Vl. Voda poničila oplocení pozemků, podemlela opěrné a ochranné pobřežní zídky.

Vlivem přerušení dodávek pitné vody ze zdroje v Mníšku došlo ke zničení postrkových čerpadel v ATS.

Valící se voda na Malé Jeřici způsobila obrovskou splaveninu zeminy ze stavby Revitalizace Malé Jeřice nad železnicí v osadě Betlém, která se usadila před křížením se silnicí III/2904 Mníšek - Raspenava.

Při ničivé povodni zasahovali a pomáhali následující kolektivy a obětavci:

  Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích

  Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou

  Sbor dobrovolných hasičů Libverda

  Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Firma A.S.A. Liberec – rozvoz kontejnerů, odvoz odpadu

Firma Aleš Klazar – bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Ivan Rajn - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Slevstav - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Technické služby Liberec – čištění jímek a ČOV

Pan V. Nýdrle se svým traktorem

Pan Časánek – oprava veř.osvětlení

Zaměstnanci obce – úklid, pomoc, sociální šetření

Lesy ČR, správce toků

Jizerskohoská stavební společnost

Firma Václav Knespl – odstraňování náplav

Pan Podlipný – čerpání studní

Pan Tupý – úklid náplav okolo OÚ

Ing.arch.David s týmem – posudky geologie a statika

Pan Karel Peřina se syny a svým traktorem

Rodina Martínkova – pomoc postiženým s vyklízením

Ing. J. Duda – prořezy a kácení dřevin

Pan P. Jína s bobcatem

Prvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích odhadnuty na více jak 1,4 mil. korun. Náklady na obnovu majetku (především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 20 mil. korun.

Celkový účet povodňových škod:

Škody způsobené povodní v Oldřichově v Hájích

 Prvotní náklady na záchranné a likvidační práce 1 415 000,- Kč

Majetek obce – komunikace a mostky (viz příloha)

18 093 000,- Kč

-  čerpadla pitné vody 25 000,- Kč

-  zásahové auto JPO 135 000,- Kč

Sesuvy a svahové deformace 4 330 000,- Kč

Výše škod na soukromém majetku nezjištěno

CELKEM 23 998 000,- Kč

 

(Zdroj : Zpráva o povodni srpen 2010, zpracoval Jaromír Tichý, starosta obce)

Podrobnosti

Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010
Blesková povodeň srpen 2010

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
 • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
 • Tel.: (+420) 482 725 093-94
 • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
 • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
 • Datová schránka: 6tfbi63
 • IČ: 00481483
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.