Blesková povodeň srpen 2010

Blesková povodeň srpen 2010

 • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
 • 8. srpna 2010

Vlivem dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek postihla Obec Oldřichov v Hájích 7. srpna 2010 v brzkých ranních hodinách extrémní povodeň - blesková povodeň. Pravděpodobně jednorázové uvolnění velkého množství samovolně zadržených vodních srážek v lesním prostoru nad obcí Oldřichov v Hájích způsobil prudký vzestup vodní hladiny na toku Jeřice. Tomu nasvědčuje i pozdější záznam stanice LG Mníšek.

Blesková povodeň, která dosáhla většího rozlivu než je stanoveno Q100, trvala ve dvou vlnách po celou sobotu a odpadávala do nedělního rána. Povodeň způsobila obrovské škody na přilehlých pozemcích toku, které byly zaneseny značným množstvím naplavenin, došlo k destrukci téměř všech mostů a propustků na celém území katastru obce. Došlo k přerušení dodávek el. energie, k porušení částí místních komunikací a chodníků a došlo ke značným škodám na soukromém majetku (vyplavené domácnosti, sklepy, individuální zdroje pitné vody, hospodářské budovy apod.). Přes extrémní průběh a intenzitu povodně nebylo nutné provést demolici obytného objektu (pouze jedné hospodářské budovy), bylo nutné evakuovat obyvatele jednoho rekreačního domku (obyvatelé několika objektů provedli evakuaci preventivně samostatně) a nedošlo k újmě na zdraví či životech. Hejtmanem Libereckého kraje byl vyhlášen stav nebezpečí.

Průběh povodně

I přes několikadenní vydatné dešťové srážky neprojevoval tok Jeřice do pozdních večerních hodin pátku 6.7.2010 známky rozlivu z koryta toku. Až v časných ranních hodinách v sobotu 7.8.2010 došlo k masivnímu vzestupu hladiny.

Časový sled povodňové události:

Sobota 7.8.2010

03.30 – masivní vzestup hladiny začal ohrožovat první objekty

03.43 – operační středisko v Liberci kontaktovalo starostu obce s informací, že objekt čp. 197 (Zoulovi – rekreační objekt) volali o technickou pomoc.

03.45 – starosta kontaktoval velitele JPO a vydal pokyn k výjezdu

04.00 – výjezd JPO Oldřichov v H.

04.22 – starosta obce svolává členy povodňové komise

04.35 – velitel JPO informuje starostu, že zásahové vozidlo uvízlo v záplavě a nejde již vyprostit. Pokračují dále soukromým traktorem V. Nýdrleho. Starosta obce žádá operační středisko HZS v Liberci o pomoc.

04.55 – přijela na pomoc JPO Stráž nad Nisou

05.30 – přijela na pomoc JPO Libverda

07.30 – pokles hladiny Jeřice od maxima cca o 1 metr. Filipovský potok se začal rozlévat.

07.45 – starosta se členy povodňové komise odjíždějí na kontrolu Jeřice od OÚ až po retenční nádrže na Polednickém potoce.

08.30 – návrat na OÚ, začátek vydatného deště, opět vzestup hladiny Jeřice + prudký vzestup hladiny Filipovského potoka. Starosta informuje starostu obce Mníšek.

08.45 – starosta obce povolal V. Knespla s traktorem + vyvážecím vlekem a A. Klazara s traktorbagrem na čištění a odstraňování naplavenin od mostků

10.00 – informace od J. Štefky o sesuté půdě na náspu ČD od zastávky v Oldřichově v H. směrem Raspenava. Možnost vlakového neštěstí. Starosta obce ihned informoval o skutečnosti stanici ČD v Mníšku.

11.00 – kulminace druhé vlny na Jeřici a všech přítocích.

11.45 – nutnost evakuace Časarů k Veselým (rekreační objekt čp. 171)

14.00 – začínající pokles hladiny

15.20 – stálý výpadek el. energie

17.30 – zřízení krizového štábu na OÚ. Napojení na elektrocentrálu tel. ústředny, počítače a nabíječek komunikačních prostředků.

18.30 – hlídka policie Chrastava. Zhodnocení situace.

20.50 – obnova dodávky el. energie v centru obce

21.20 – opět výpadek

Přes noc ze soboty na neděli stálá služba na OÚ:

1.Peřina + Adámek do 00.00 hodin, Horák + Bekešová do 01.30 hodin, Tichý, J.Louda do 05.00 hodin, Horák do 08.00 hodin.

V době cca 04.30 a dále se začíná voda vracet do koryta a je na ústupu z rozlitých ploch.

Neděle 8.8.2010

08.15 – zasedání krizového štábu a rozdělení úkolů:

 • Dvě skupiny členů SDH + dvě čerpadla k čerpání zatopených sklepů dle hlášených požadavků
 • Pracovník OÚ J.Adámek + P.Martínek s NA Multicar budou převážet čerpadla mezi jednotlivými objekty
 • Místostarosta P. Horák + ref. OÚ Bekešová provedou monitoring postižené oblasti a provedou soupis základních životních potřeb (jídlo, pití, léky, tech. prostředky)
 • Knespl a A.Klazar s technikou budou odklízet naplaveniny od mostů a propustů k uvolnění odtoků

09.50 – kontakt se starostou v Mníšku. Vzájemné informování o stavech a potřebách. Zejména o stavu zdroje pitné vody a její dosavadní zásobě.

10.10 – Skupina dobrovolníků odklízí náplavu na mostě u Bílkovských. Zřizují provizorní lávku pro pěší. Husákovi čp. 166 žádají o pomoc s odklizením vody v domě – jdou pomáhat dobrovolnice pí Martínková s dcerou.

10.15 – zmonitorovány požadavky pomoci na Pilách. Začínají se vyřizovat dle naléhavosti.

10.45 – přijíždí pracovník fa A.S.A. s nabídkou svozu odpadů. Ještě v odpoledních hodinách budou přistaveny první kontejnery. Dále dle požadavků, koordinaci bude zajišťovat pí Bekešová.

10.55 – obnova dodávky el. energie v centru obce

11.00 – informace z nádraží ČD Mníšek o náhradní autobusové dopravě

11.40 – žádost ředitelky DM Větrník o informaci o rekreantech v ubytovacím zařízení v Oldřichově. Bylo zjištěno, že ubytovnu všichni opustili (děti vč. dospělých) poslední 4 ženy právě odjíždějí po vlastní ose.

12.05 – nabídka materiální pomoci od IZS

12.10 – Horák + Bekešová odjíždějí sepisovat požadavky postižených od OÚ směrem na Mníšek. Cestou označují nebezpečná místa (podemleté mosty, komunikace a chodníky výstražnou páskou.

13.20 – pan Brzula čp. 269  hlásí nebezpečí spočívající v podemleté plynové nádrži. Zásobník topení. Byl odkázán na operační středisko HZS Liberec z důvodu, že místní JPO nemá potřebné prostředky.

13.25 – KHS Liberec posílají elektronicky balíček rad a opatření pro lidi postižených záplavou. Distribuci postiženým zajišťují hasiči při čerpání sklepů a studní.

15.20 – prohlídka koryta Jeřice v oblasti Pil se zástupcem Povodí Labe panem Kryspinem. Příslib prioritního řešení.

16.30 – zadány požadavky na krizový štáb HZS LK – vysoušeče, lopaty, košťata

17.10 – revize toků ve správě LČR s ing. Němcem. Dohodnutý postup prací na likvidaci následků.

18.15 – požadavek Magistrátu Liberec, krizového řízení na vyčíslení škod na mostech a komunikacích v majetku obce. I když nebylo možné ještě provést důkladné prohlídky, předběžný odhad činí cca 20 mil. korun.

19.30 – JPO Oldřichov v H. dokončil úkoly dnešního dne a odjíždí na pomoc kolegům do Nové Vsi popř. Chrastavy.

Od pondělí 9.8.2010 do pátku 13.8.2010 probíhala činnost tak, že vždy ráno v 08.00 hodin zasedal krizový štáb (starosta, místostarosta, ref.OÚ, člen povodňové komise a velitel JPO), kde byly rozděleny úkoly daného dne. Činnost OÚ (starosta + ref.) končila večer po splnění úkolů dne.

Od soboty 14.8.2010 byly veškeré práce a koordinace prováděny zaměstnanci OÚ a subdodavateli.  

Záplavy v obci Oldřichov v Hájích: došlo k zaplavení několika rodinných domků a rekreačních objektů včetně části Obecního úřadu. Prudký tok poničil všechny mosty a propusti v dotčeném území. Vzestup spodní vody způsobil rozvodnění vodní hladiny po těžbě písku v Panelárně, v.d. a způsobil zaplavení téměř celého areálu firmy. Došlo též k mnoha sesuvům půdy v obci. Mezi největší sesuvy patří kamenná rozvalina u čp. 161 Januška, u čp. 266 Křehnáčovi a u čp. 213 Svoboda Vl. Voda poničila oplocení pozemků, podemlela opěrné a ochranné pobřežní zídky.

Vlivem přerušení dodávek pitné vody ze zdroje v Mníšku došlo ke zničení postrkových čerpadel v ATS.

Valící se voda na Malé Jeřici způsobila obrovskou splaveninu zeminy ze stavby Revitalizace Malé Jeřice nad železnicí v osadě Betlém, která se usadila před křížením se silnicí III/2904 Mníšek - Raspenava.

Při ničivé povodni zasahovali a pomáhali následující kolektivy a obětavci:

  Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích

  Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou

  Sbor dobrovolných hasičů Libverda

  Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Firma A.S.A. Liberec – rozvoz kontejnerů, odvoz odpadu

Firma Aleš Klazar – bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Ivan Rajn - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Slevstav - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplav

Firma Technické služby Liberec – čištění jímek a ČOV

Pan V. Nýdrle se svým traktorem

Pan Časánek – oprava veř.osvětlení

Zaměstnanci obce – úklid, pomoc, sociální šetření

Lesy ČR, správce toků

Jizerskohoská stavební společnost

Firma Václav Knespl – odstraňování náplav

Pan Podlipný – čerpání studní

Pan Tupý – úklid náplav okolo OÚ

Ing.arch.David s týmem – posudky geologie a statika

Pan Karel Peřina se syny a svým traktorem

Rodina Martínkova – pomoc postiženým s vyklízením

Ing. J. Duda – prořezy a kácení dřevin

Pan P. Jína s bobcatem

Prvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích odhadnuty na více jak 1,4 mil. korun. Náklady na obnovu majetku (především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 20 mil. korun.

Celkový účet povodňových škod:

Škody způsobené povodní v Oldřichově v Hájích

 Prvotní náklady na záchranné a likvidační práce 1 415 000,- Kč

Majetek obce – komunikace a mostky (viz příloha)

18 093 000,- Kč

-  čerpadla pitné vody 25 000,- Kč

-  zásahové auto JPO 135 000,- Kč

Sesuvy a svahové deformace 4 330 000,- Kč

Výše škod na soukromém majetku nezjištěno

CELKEM 23 998 000,- Kč

 

(Zdroj : Zpráva o povodni srpen 2010, zpracoval Jaromír Tichý, starosta obce)

 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010
 • Blesková povodeň srpen 2010

Související

Informace o výluce SŽ, s.o. na železniční trati č. 037 v úseku Liberec – Raspenava »

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výluce na železniční trati číslo 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách -...

Jana Bekešová - 22.11.2021 - úřední deska

Mikulášská »

Pozor změna! Pokud se již současná opatření do té doby nezpřísní ještě více, tak Mikulášská bude. Na tuty to ještě příští týden potvrdíme. Akce se...

Jiřina Vávrová - 20.11.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Předvánoční zastavení u Betléma »

čtvrtek 23. 12. 2021, 17:00 předvánoční zastavení Betlém

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - vánoce

Oldřichovský betlém »

bude jako každý rok nainstalován k první adventní neděli Jana Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - betlém

Knihomolna »

Příjemné posezení a povídání v oldřichovské knihovně. Každou první středu v měsíci od 17 hodin. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - knihomolna knihovna

Rozběháme Oldřichov »

Novoroční běh nebo chůze. Sraz v 10 hodin u Besedy. Pohodový 5 km okruh. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - běh rozběháme oldřichov

Strašidelný les »

Veliká účast potěšila organizátory a zejména strašidla poschovávaná v křoví u nádrže na návsi. Převozník Cháron převážel odvážlivce na voru přes...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Dřevosochání »

V sobotu 6.11. 2021 se uskutečnilo první oldřichovské Dřevosochání. Místní tvůrci se chopili motorových pil a z pokácených lip ze hřbitova vytvořili...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - dřevosochání Živo v Hájích

Pošta Partner v kadeřnictví na OÚ »

od 15. listopadu 2021 bude v kadeřnictví na OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena Pošta Partner.  Otevřeno bude:  PO+ÚT+ČT: 17-18 HODIN ST: 8-18...

Jiřina Vávrová - 2.11.2021 - pošta

Zápis ZO 21.9.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 30.8.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 21.6.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo