Co mohu vyřídit na úřadě

Co mohu vyřídit na úřadě

- ověření podpisů, ověření listin

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Oldřichov v Hájích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) se provádí v kanceláři OÚ.

Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může se legalizace provést i na jiném vhodném místě.

Žadatel o legalizaci prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.


- služby dostupné na czechpointu / např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku /

- placení místních poplatků / např. poplatek za odpady, poplatek za psa /

Placení místních poplatků

Na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a za každého psa.


- přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Na OÚ Oldřichov v Hájích se provádí přihlášení k trvalému pobytu.

Při přihlašování k trvalému pobytu je nutno předložit občanský průkaz, prokázat vlastnictví nemovitosti předložením výpisu z katastrálního úřadu (ne starším 3 měsíců), případně zajistit souhlas vlastníka nemovitosti a vyplnit přihlašovací tiskopis.

- kopírování

- prodej kronik, hrnků a dalších upomínkových předmětů

- zajištění pronájmu sálu