Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru – restaurace v majetku obce Oldřichov v Hájích

Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru – restaurace v majetku obce Oldřichov v Hájích
pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace na pozemku st. p. č. 96, která je součástí budovy čp. 54 a tvoří ji restaurace, salonek, kuchyň, sklady, chodba WC a sprcha o celkové ploše 208,48 m2,
Vyhlašovatel:
Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích
151, 463 31 Chrastava,
IČ: 00481483

Předmět vyhlášení:

pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace na pozemku st. p. č. 96, která je součástí budovy čp. 54 a tvoří ji restaurace, salonek, kuchyň, sklady, chodba WC a sprcha o celkové ploše 208,48 m2,

 • součástí tohoto řízení je pronájem vybavení k provozování restaurace Požadavky vyhlašovatele:
 • způsob (účel) využití - provozování restauračního zařízení
 • případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady, finanční náklady vložené do stavebních úprav nebudou po dobu trvání nájmu pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy budou konzultovány s pronajímatelem
 • Minimální nájemné 60 000,- za rok (bez energií a služeb), Pronajímatel není plátcem DPH. Nájemné je splatné měsíčně vždy 1/12 ročního nájemného.
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace

Kvalifikační předpoklady:

 • prokázání kvalifikačních předpokladů - minimálně roční praxe v oboru v předchozích 5 letech - žadatel doloží čestným prohlášením s uvedením referencí a kontaktů a délku praxe v předchozích 5 letech v měsících
 • uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku pro danou činnost nebo alespoň doklad o vzdělání v oboru
 • uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů

Obsah nabídky:

 • podnikatelský záměr (rozsah restaurační činnosti, provozní doba, atd. - tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy.)
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)
 • Potvrzení o bezdlužnosti (finanční úřad, CSSZ, Obec Oldřichov v Hájích)
 • reference z obdobné činnosti s uvedením telefonického spojení a kontaktní osoby

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 • podnikatelský záměr
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)
 • reference
 • ostatní

Informace pro účastníka (zájemce):

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 3 - 5 let
 • prohlídku prostor a další informace je možné zajistit po předchozí dohodě na telefonu +420 482 725 093
 • podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na Obecní úřad Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava nejpozdčji do úterý 15.11.2016, 15,00 hodin (rozhoduje datum doručení)
 • Zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem “Výběrové řízeni na pronájem a provozování restaurace

Nabídka v obálce bez označení nebo nabídka doručená po uplynutí výše uvedeného termínu, je neplatná, stejně jako nabídka uchazeče, který nesplnil nebo nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů nebo předložil neúplnou nabídku.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že obec Oldřichov v Hájích je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastník výběrového řízení souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
Pronájem nemovitého majetku podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích.
Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.

 

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
 • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
 • Tel.: (+420) 482 725 093-94
 • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
 • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
 • Datová schránka: 6tfbi63
 • IČ: 00481483
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Knihomolna
2. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.