Zasedání finančního výboru 20.2. 2019

Zasedání finančního výboru 20.2. 2019

  • zveřejnil (a): Martin Hodač
  • 26. února 2019


Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 20.2.2019Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač
Za OÚ: Jana Bekešová


1. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni
    provedené kontroly souhlasí.


2. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za měsíc leden 2019. Nebyly
    shledány žádné nedostatky.

3. FV projednal, na základě zprávy Stavebního výboru ze dne 21.1. 2019, postup ohledně
    zadávání veřejných zakázek při rekonstrukci č.p. 229 Oldřichov v Hájích (bývalá pošta).

     Přílohami této zprávy byly „Zpráva o rekonstrukci č.p. 229 Oldřichov v Hájích“ ze dne
     27.8.2018 (zpracoval starosta Jaromír Tichý) a „Vyjádření k probíhajícím opravám
     č.p.229, pošta“ ze dne 4.9.2019 (zpracovali Mgr. Radim Šarapatka, Jana Svatoňová,
     Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D.)

Odůvodnění: V příloze „Vyjádření k probíhajícím opravám č.p.229, pošta“ ze dne
                        4.9.2019 autoři poukazují na porušení zákona č.134/2016 a Směrnice
                        k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Oldřichov v Hájích.

Závěr: FV si vyžádal u pí. Bekešové veškeré účetní doklady spojené s rekonstrukcí objektu
            č.p. 229 Oldřichov v Hájích. Jedná se o 24 daňových dokladů v celkové částce
            1 792 226,55 Kč včetně DPH od 8 dodavatelů. FV si dále vyžádal zápisy za období
            2018 od všech dotčených výborů (finančního, kontrolního a stavebního),
            ustanovených pro období 2014-2018. V žádném z nich neshledal žádné známky o
            pochybení při probíhající rekonstrukci. Jiřina Vávrová prošla důkladně zápisy
            z veřejných zasedání ZO za poslední čtyři roky a nenašla v nich žádnou zmínku o
            probíhající rekonstrukci objektu čp. 229 kromě položkového rozpočtu obce. V dubnu
            2018 se začal o rekonstrukci bývalé pošty zajímat zastupitel Radim Šarapatka a
            vyžádal si od starosty obce podklady. Starosta po urgenci Jany Svatoňové podklady
            dodal až v srpnu 2018.

FV se shodl, že:

a. Vzhledem k tomu, že celková částka všech stavebních prací při rekonstrukci nepřesáhla
     6 000 000 Kč bez DPH, nebyl rozdělením celkové rekonstrukce na několik veřejných
     zakázek malého rozsahu porušen zákon č.134/2016 ve smyslu obcházení zákona
     úmyslným dělením.

b. Tato rekonstrukce byla rozdělena na několik veřejných zakázek malého rozsahu právě
    dle zásady zákazu diskriminace zmiňované zákonem č.134/2016 a další postup upravuje
    Směrnice k zadávání veřejných zakázek Obce Oldřichov v Hájích.

    Zásady transparentnosti a rovného zacházení se uplatňují v případě obecní směrnice
    u bodu 1.2. na základě vyžádání a předložení více cenových nabídek.

    Rozdělení rekonstrukce pro možnost realizace několika dodavateli se nám jeví jako
    hospodárnější oproti možnosti zadání těchto prací jedinému subjektu s několika
    poddodavateli. V tomto bodě se Jiřině Vávrové jeví jako problematické to, že součet částek
    dodavatele Ivana Rajna převyšuje částku 200 tisíc Kč. Podle jejího názoru měl tyto
    dodávky řešit starosta obce se zastupiteli. Celkově za problematické považuje postup
    starosty Jaromíra Tichého v tom, že záměr rekonstrukce bytů v čp. 229 neprojednal se
    zastupiteli, dokonce je o svém postupu vůbec neinformoval. Na veřejném zastupitelstvu se
    záměr rekonstruovat čp. 229 nikdy neprojednával, zastupitelé neměli možnost se k němu
    vyjádřit.

c. Ceny veškerých prováděných stavebních prací dle „Zprávy o rekonstrukci“ a námi
    kontrolovaných daňových dokladů za jednotlivé veřejné zakázky
    malého rozsahu, nepřesáhly hodnotu 200 000 Kč bez DPH dle bodu 1.1. této
    směrnice. K tomuto bodu by Jiřina Vávrová chtěla vidět nabídky jednotlivých dodavatelů.
    FV se k porušení obecní Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
    Oldřichov v Hájích vyjádří po prostudování těchto nabídek.

4. FV bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
     Oldřichov v Hájích, IČ00481483, za rok 2018“ kterou za KÚ LK, odbor kontroly,
     provedla Ing. Soňa Vavrušková dne 6.2.2019.


Zapsal: Martin Hodač


Dne 20.2.2019


Jana Bekešová                                              Marta Jandová

Mgr. Jiřina Vávrová                                       Martin Hodač

Související

Policie varuje před podvodníky »

Dobrý den, policie varuje před podvodníky, kteří cílí na seniory.  Zde je odkaz na...

Jiřina Vávrová - 18.1.2022 - policie

Panelárna – upravený projekt 17.1.2022 od 17:00 (Beseda) »

Zveme vás na veřejnou prezentaci upraveného projektu „Revitalizace brownfieldu bývalé Panelárny v Oldřichově v Hájích“. Úpravy zohledňují připomínky...

Radim Šarapatka - 17.1.2022 -

Výroční zpráva 2021 »

Jana Bekešová - 13.1.2022 - vyhláška

Poplatky za odpad a psa za rok 2022 »

Poplatek za psa: 1 pes - důchodce                  30,- Kč 1 pes                                     60,- Kč 2 x pes                              ...

Jana Bekešová - 4.1.2022 - odpady

Živý Betlém a zpívání koled »

12. prosince jsme se sešli u OÚ u betléma a společně si zazpívali koledy. Děkujeme všem zúčastněným.  Foto: Bára Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 23.12.2021 - Živo v Hájích živý betlém

Změna otvírací doby pošty »

Od 1. ledna 2022 bude pošta Partner v budově OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena: pondělí: 15:30 - 17:30 úterý: 10:00 - 11:30 středa: 9:00 -...

Jiřina Vávrová - 23.12.2021 - pošta

rozpočtové opatření č.3 »

Jana Bekešová - 22.12.2021 - úřední deska

Rozpočtové opatření č.3 »

Jana Bekešová - 22.12.2021 - rozpočty