Povinné informace

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název: Obec Oldřichov v Hájích

2. Důvod a založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Organizační struktura: starosta obce, místostarosta obce, zastupitelstvo obce. Vedení obecního úřadu: starosta obce, místostarosta obce, účetní obce.

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis:

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích 151
46331, pošta Chrastava
telefon: 482 725 093
telefon starostka: 775 280 562
telefon místostarostka: 771 149 001
e-mail: podatelna@oldrichov.cz, obec@oldrichov.cz, starosta@oldrichov.cz
webové stránky obce: oldrichov.cz

Podatelna obecního úřadu:

e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz (nutný elektronický podpis)

Datová schránka:

ID datové schránky: 6tfbi63

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Oldřichov v Hájích 151, 46331, Oldřichov v Hájích

Úřední hodiny: 

pondělí 8:00 - 16:00 (polední přestávka 11:00 - 12:00)
úterý 8:00 - 14:30 (polední přestávka 11:00 - 12:00)
středa 8:00 - 17:00 (polední přestávka 11:00 - 12:00)
čtvrtek 8:00 - 14:30 (polední přestávka 11:00 - 12:00)
pátek 8:00 - 12:00 (polední přestávka 11:00 - 12:00)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Karel Pokorný
Telefon: 482 363 846 nebo 602 833 524
(doporučený, zde dosažitelný 24 hodin)
email: kpoko@centrum.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

0985217369/0800 u České spořitelny

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

00481483

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

není přiděleno

8. Plátce daně z přidané hodnoty:

nejsme plátci DPH

9. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky:

podatelna obecního úřadu, internetové stránky obce - úřední deska, rozpočty, závěrečné účty

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

podatelna obecního úřadu, internetové stránky obce

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • Obecní úřad Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích 151 46331, pošta Chrastava
 • e-mailem: obec@oldrichov.cz, starosta@oldrichov.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@oldrichov.cz (nutný elektronický podpis)
 • telefonicky na tel. čísle: 482 725 093

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

podatelna obecního úřadu

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

podatelna obecního úřadu

12. Formuláře:

Některé formuláře najdete na internetových stránkách obce

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

internetové stránky obce

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů:
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

      Další související zákony:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

       Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

       Vydané právní předpisy

      Obec Oldřichov v Hájích vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy             (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Vyhlášky zde
 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:  nebyl stanoven

    Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání          informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace            nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje             nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.: internetové stránky obce
 2. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací: Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.ú
 3. Licenční smlouvy 

Vzory licenčních smluv - V současné době nejsou pro Obec Oldřichov v Hájích poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence - V současné době nejsou pro Obec Oldřichov v Hájích poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.