Zápis ze ZO z 15.6.2020

Zápis ze ZO z 15.6.2020

  • Radim Šarapatka
  • 18. července 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-06-15_ZO_zapis

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
45/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek 5 0 0
46/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni inženýrské sítě na pozemcích p.č. 230, 255/2, 361, 780/1, 782/3, 800/1, 1243, 1760/3, 1782/1, 1975, 1999, 2006/4, 2024, 2046/2, 2096/2, 2098, 2107/1, 2110/2, 2116, 2123,2130, 2137/2, 2138, 2150/3, st.96, st97/1 a st.163 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích v rámci akce „Optická síť Oldřichov v Hájích – páteřní trasa“, ve prospěch společnosti smart cloud s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, zastoupené na základě Plné moci společností ProTelPro, spol.s.r.o., se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45 106 00 Praha 10. 5 0 0
47/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o pronájmu telekomunikační infrastruktury se společností smart cloud s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4. 5 0 0
48/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 1/2011/O.vH. s účinností od 1.7.2020 ve věci odměny odbornému lesnímu hospodáři Petru Effenbergerovi, bytem XXX Mníšek, IČ: 65634349. 5 0 0
49/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 175 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 568 976,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 880 570,61,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 5 0 0
50/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 16.6.2020 do 31.10.2022 pana Jaromíra Tichého XXX, bytem Oldřichov v Hájích XXX. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti. 5 0 0
51/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské podhůří, 2. změna v předloženém znění. 5 0 0

 

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 25.5.2020
Novější příspěvek Kontrolní výbor ZO 2018-2022