Zápis ze ZO 30.9.2019

Zápis ze ZO 30.9.2019

Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym

č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se
83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 30 000,-Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se výše uvedená částka převádí z položky 2321 6121- Projektové dokumentace na položku 3113 5333 – Neinvestiční transfery školským právnickým osobám.
5 0 1
staženo z jednání 30. září 2019 Žádost Suchopýr z.s. o prodej části pozemkové parcely č. 232/2 a 2100/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích      
84/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 11 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 30.11.2019. 5 0 1
85/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu zimní údržby. 6 0 0
86/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje udělení „Ceny obce“ Oldřichov v Hájích panu Ing. Ivo Raisrovi za mimořádný čin, který vedl k záchraně životů a předšel velké majetkové ztrátě. Současně mu bude předán dar v podobě poukazu na nákup outdoorového oblečení v hodnotě 5 000,-Kč. Slavnostní akt proběhne v Ekocentru Oldřichov v Hájích 6 0 0
87/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky dotčené výstavbou chodníků. 6 0 0
88/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0

Starší příspěvek Zápis ze ZO 19.8.2019
Novější příspěvek Večer o silnici a chodníku 14.1.2020...