Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019

Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 30. listopadu 2019

Zápis v celém znění naleznete zde: 2019-11-25_zápis_ZO_anonym

č. usnesení datum Znění usnesení pro proti zdržel/a se
93/10/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí informace o investičním záměru společnosti Suchopýr, zú., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5. 7 0 0
94/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019, které navyšuje rozpočet na rok 2019 v příjmech i výdajích o 285 832,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 15 902 973,48,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 12 139 502,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Dále ZO pověřuje starostu obce schválením případných změn a úprav rozpočtu, které bude nutné uskutečnit do konce roku 2019 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2020.
6 0 1
95/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb., v platném znění (zákon o rozpočtových pravidlech) Rozpočtové provizorium na rok 2020 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2019 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 4 3 0
96/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2019 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové J. Svatoňová a P. Martínek. 7 0 0
97/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí žádost o prominutí platby za topení nájemkyně nebytových prostor – restaurace Marcely Růžičkové. Současně pověřuje starostu obce požádat o posouzení smluv, dlužných částek a jejich řešení právníka obce a do příštího jednání ZO připravit dokumentaci k VŘ na nového nájemce. 5 0 2
98/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje přidělení bytu v domě čp. 229 žadateli panu Zdeňku Baumlovi, bytem Oldřichov v Hájích XXXXXXXX. 7 0 0
nebylo přijato 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek ve výši 3 000,- Kč na autobusovou dopravu pro děti. 2 3 2
99/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek ve výši 4 000,- Kč na zakoupení hraček a vánoční dekorace pro děti. 7 0 0
nebylo přijato 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu veřejných prostor k umístnění kontejneru na textil. 0 7 0
nebylo přijato 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava ve výši ….,-Kč. 0 7 0
100/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na dodávku el. energie na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 dle aktuální nabídky ze dne 25.11.2019 7 0 0
101/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o služebnosti – věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2084 a 2085 dle GP č. 875-1284/2019 pro manžele Koprnovy, bytem Mníšek XXXXX k provozování a údržbě kanalizačního řadu k jejich novému RD. 7 0 0
102/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Plánu rozvoje sportu Obce Oldřichov v Hájích na léta 2020 až 2024 a ukládá kolektivu zpracovatelů vyhodnotit a zapracovat připomínky z jednání ZO. 7 0 0
103/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje na centrální kříž umístnit desku s textem „Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!“  7 0 0
104/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh na opravu Pietschova kříže a současně pověřuje navrhovatelku k jednání s manželi Urbanovými.  7 0 0
105/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci pro zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/5015/2019 na období roku 2020 s Libereckým krajem, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a a pověřuje starostu obce k jednání o přeřazení spoje do základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje.   7 0 0
106/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření smluv o věcném břemeni k pozemkům v lokalitě zahradních domků a následnou realizaci vodovodního řadu. 7 0 0
107/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje zrušení přijatého usnesení č. 63/5/2017 ze dne 23.října 2017. 7 0 0
108/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje záměr vybudovat optickou internetovou síť obce Oldřichov v Hájích a pověřuje starostu obce ve spolupráci s Radimem Šarapatkou k přípravě projektové dokumentace vedoucí k vydání příslušného územního a stavebního povolení 6 1 0
nebylo přijato 25. listopadu 2019 ZO projednalo a schvaluje záměr vyhotovení projektu dešťové kanalizace v patě náspu v návaznosti na odvodnění drážního příkopu, obecní cesty a krajské silnice a pověřuje starostu obce k jednání se SŽDC a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti zúčastněných subjektů. 1 5 1
109/11/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí rezignaci Václava Knespla na člena kontrolního výboru.  6 0 1

 

Zveřejnění zajišťuje Radim Šarapatka, člen ZO

Starší příspěvek Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019
Novější příspěvek Zápis ze ZO 19.8.2019

Související

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska

ZRUŠENÉ AKCE »

Vzhledem k současné situaci se ruší Strašidelný les, Mikulášská a vánoční trhy. Děkujeme za pochopení

Jiřina Vávrová - 29.10.2020 -

Veřejná vyhláška »

Jana Bekešová - 29.10.2020 - úřední deska