Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019

Celé znění zápisu naleznete zde: 2019-04-29_zápis_ZO anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
42/4/2019 ZO projednalo a schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm.c) zák.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2019 v celkovém objemu 15 483 839,48Kč příjmů (11 620 360,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2018 ve výši 3 863 479,48Kč) a v celkovém objemu výdajů 15 483 839,48Kč (15 383 831,48Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši 100 008,-Kč). 7 0 0
43/4/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, se sídlem 463 31 Oldřichovská 198, na zotavovací pobyt v přírodě dětí MŠ ve výši 1 300,-Kč (celkem 7 800,-Kč) na každé zúčastněné dítě s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích dle prezenční listiny pobytu. 7 0 0
44/4/2019 ZO projednalo a neschvaluje prodej části pozemkových parcel č. 1023/1 a 1020/3 v katastrálním území Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním původního záměru. (Janáčkovi) 7 0 0
45/4/2019 ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,-Kč společnosti APOSS Liberec, p.o., Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1. 6 1 0
46/4/2019 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2018, který předložila kronikářka obce Oldřichov v Hájích. 6 0 1
47/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009566/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastoupená Ing. Stanislavem Bílkem, BIMONT s.r.o., se sídlem 460 08 Liberec VIII, České Mládeže 713/122. 7 0 0
48/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Zakládací listinu Ekocentra Oldřichov v Hájích, z.ú. v předloženém znění. 7 0 0
49/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici, fa STYLSTAV Liberec, s.r.o., se sídlem 463 12 Liberec 25, Dlouhá 55 ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 2.7.2019. 7 0 0
50/4/2019 ZO projednalo a schvaluje navýšení nákladů na pořádání Oldřichovského festivalu v roce 2019 na 30 000,-Kč. 6 0 0
51/4/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 125,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu v Mníšku, se sídlem Oldřichovské 198, na Sportovně-turistický pobyt žáků ve Splzově pro děti s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích 6 0 0
52/4/2019 ZO projednalo a schvaluje do funkce člena Finančního výboru obce paní Karlu Podlipnou, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 6 0 0
53/4/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu stavebního výboru bez připomínek. 6 0 0
54/4/2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh předsedkyně stavebního výboru a pověřuje starostu obce do příštího jednání připravit jiný návrh výkonu SV. 6 0 0

 

Starší příspěvek Slunečné sportovní odpoledne
Novější příspěvek Animace je legrace

Související

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska

ZRUŠENÉ AKCE »

Vzhledem k současné situaci se ruší Strašidelný les, Mikulášská a vánoční trhy. Děkujeme za pochopení

Jiřina Vávrová - 29.10.2020 -

Veřejná vyhláška »

Jana Bekešová - 29.10.2020 - úřední deska