Zápis ze zasedání ZO dne 25.3.2019

Zápis ze zasedání ZO dne 25.3.2019

Celé znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.3.2019 naleznete zde: 2019-03-25 zápis ZO

Číslo usnesení

Celé znění usnesení
pro
proti
zdržel/a se
32/3/2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy č. 0495087119/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782. 7 0 0
32/3/2019 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsou přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
33/3/2019 ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 7 0 0
34/3/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 989/1 a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru a zadáním vypracovat ocenění nemovitosti znalcem. 4 2 1
35/3/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatel obce na rok 2019 pro organizaci HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., se sídlem Liberec, Pod Perštýnem 321/1, IČ: 28700210. 7 0 0
36/3/2019 Staženo z jednání - Zakládací listina Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.ú.      
37/3/2019 ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkových parcel určených k trvalému záboru pro stavbu Humanizace dopravy – chodníky za dvojnásobné ceny stanovené znaleckým posudkem, vypracovaným znalcem v oboru oceňování nemovitostí Ing. Petrem Horákem, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 7 0 0
38/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí pověření předsedů jednotlivých výborů Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ust. §4 písm. a), d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění pozdějších předpisů k zajištění podpisů slibu mlčenlivosti členů jednotlivých výborů. 7 0 0
39/3/2019 ZO projednalo a schvaluje Darovací smlouvu č. OLP/372/2019 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec na pozemkovou parcelu č. 1986/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích.  7 0 0
40/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 21.3.2019 bez připomínek. 7 0 0
41/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 18.3.2019. 5 0 2

 

Starší příspěvek Zasedání zastupitelstva obce dne...
Novější příspěvek Vítání občánků