Zápis ze zasedání ZO ze dne 3.12.2018

Zápis ze zasedání ZO ze dne 3.12.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích

 

Datum jednání: 3.12.2018

Místo jednání:  Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H.

Začátek jednání:  18.00    Konec jednání:  22.25        

Počet přítomných členů ZO:  7         Omluveni: 0     Neomluveni: 0        

Hosté:                 0

 

Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou.

Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné.

 

Před vlastním jednáním ZO představil arch. David návrhy úpravy prodejny. Slíbil poslat projekt v pdf mailem starostovi, ten přepošle zastupitelům. Řešilo se podkroví – v návrhu pouze nouzové ubytování. P. Svatoňová se ptala na možnost samostatného vstupu do patra. P. Pospíšilová se ptala, zda by bylo možné využít prostor v patře jako např. klubovnu. P. Huška zajímalo, kolik je v prodejně denního světla s ohledem na prodávající. P. David upozorňoval na nevyužité výkladce a že navrhl jejich využití. Představil tři návrhy na zvětšení prostoru prodejny. Finanční odhady úprav nebyl schopen říct. Požádal zastupitele, aby se vyjádřili k návrhům do konce roku.

 

Program jednání:

 • Knihovní řád
 • Žádost o poskytnutí dotací pro ZŠ Mníšek
 • Směna pozemkových parcel (p.p.č. 289/9 a 288/3 dle GP)
 • Žádost o pronájem pozemku (p.p.č. 921/1)
 • Plán inventur + jmenování komise
 • Petice „Za klid pietních symbolů“
 • Směna pozemků s LČR,s.p.
 • Směrnice pro práci s osobními údaji                                                   
 • Smlouva o spolupráci s LK
 • Žádost o pronájem poz.p.č. 2175/1
 • Nabídka na odkoupení p.p.č. 220/2
 • Rozpočtové opatření č. 2/2018
 • Rozpočtové provizorium na rok 2019
 • Žádost o příspěvek na "Klubík pro rodiče s dětmi"
 • Smlouva na zimní údržbu obce
 • Plán zimní údržby
 • Jednací řád ZO
 • Návrh na zřízení výborů
 • Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dot. fondu LK
 • Návrh smlouvy o smlouvách budoucích (chodníky)
 • Návrh na směnu částí pozemků č. 1673/3 a 2268
 • Žádost obce o bezúplatný převod pozemků od SPÚ
 • Pořízení akustické úpravy a myčky na sklenice
 • Pošta na Obecním úřadě
 • Různé
 • Závěr

 

Doplnění bodů jednání:

Nebylo navrženo doplnění ani změna programu.

 

Hlasování o programu jednání

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Bod 1 – Knihovní řád:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Z důvodu platnosti nařízení GDPR  je nutné tento předpis začlenit i do knihovního řádu. Návrh knihovního řádu jsme obdrželi jako metodickou pomoc od Krajské vědecké knihovny Liberec. Při projednávání návrhu v minulosti připomínkovala Ing. L. Kosková Třísková, že v návrhu jsou textové chyby a nepřesnosti z pravděpodobného důvodu užití vzorového návrhu a pokud má ZO schválit Knihovní řád, tak pouze bez těchto nepřesností. Usnesením č. 42/3/2018 bylo rozhodnuto o dopracování návrhu, který je dnes předložen.

Rozprava – Mgr. J. Vávrová – dotaz na znění přílohy ohledně uchování osobních údajů po dobu jednoho roku. P. Vávrová vznesla dotaz na knihy, které by chtěli občané věnovat knihovně. P. Tichý odpověděl, že místní knihovna nemá místo, ale knihovna v Liberci si ráda vezme všechno.

USNESENÍ č. 62/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Knihovní řád pro Knihovnu obce Oldřichov v Hájích na dobu neurčitou.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod 2 –  Žádost o příspěvky na činnost od ZŠ Mníšek:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zprávaObec OvH obdržela od ZŠ Mníšek žádosti o finanční příspěvky na odměny pedagogů a zaměstnanců školy pro zájmovou činnost a příspěvek na autobusovou dopravu.

Rozprava – Mgr. R. Šarapatka, J. Svatoňová – dotaz zdali jsou příspěvky stanoveny procentuálně dle počtu dětí z Oldřichova v H. a diskuse o existenci zúčtování příspěvku na odměny pedagogů. P. Hodač a p. Vávrová řekli, že to řešili také na zasedání finančního výboru a že jim p. Bekešová poslala, jak to bylo loni. P. Tichý slíbil, že učiní dotaz na ZŠ Mníšek.

USNESENÍ č. 63/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy pro zájmovou činnost dětí (vedení kroužků) pro školní rok 2018 – 2019 ve výši 40 000,-Kč.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

USNESENÍ č. 64/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na autobusovou dopravu ve výši 5. 000,-Kč.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod 3 – Směna pozemkových parcel č. 289/9 a 288/3:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Ing. Radek Hromádka zakoupil pozemkovou parcelu č. 2110/1 v k. ú. Oldřichov v Hájích. Vzhledem k tomu, že parcela nepřímo navazuje na jeho pozemky a současně dělí pozemky ve vlastnictví Obce OvH, navrhuje směnu částí pozemků dle přiloženého GP.

Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – Upřesnil na mapě místo projednávaných pozemků. P. Duda upozornil na skutečnost, že si podklady- mapky apod. ukazujeme na papírech a že by bylo vhodné pořídit na obec dataprojektor. P. Tichý řekl, že to necháme do různého.

USNESENÍ č. 65/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkových parcel č. 288/3 a 289/9 ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 2110/3 ve vlastnictví Ing. Radka Hromádky, bytem Oldřichov v Hájích čp 299, vše v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích, vytvořené Geometrickým plánem č. 851-90/2018 bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem pozemkových parcel jde k tíži navrhovatele Ing. Radka Hromádky.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod 4 – Žádost o pronájem pozemku č. 921/1:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Žadatelka Jana Pospíšilová, si podala žádost o pronájem pozemku č. 921/1, trvalý travní porost, o výměře 2 911 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích za účelem pastvy koní. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce po dobu 15 dní a v té době nebyl podán žádný jiný návrh či záměr.

Rozprava – J. Svatoňová vznesla dotaz, kdo pozemek sekal. J. Pospíšilová odpověděla, že p. Dřevínek.

USNESENÍ č. 66/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 921/1, trvalý travní porost v k.ú. Oldřichov v Hájích nájemci Janě Pospíšilové, bytem Oldřichov v Hájích 217 za cenu 0,25Kč/m2/rok.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod 5 – Plán inventur za rok 2018:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh plánu inventur za rok 2018 zpracovaný referentkou J. Bekešovou. Platnost plánu inventur je od 19.12.2018 do 17.1.2019. Inventury budou zahájeny dne 2.1.2019 a ukončeny  16.1.2019. Inventarizační zpráva bude předsedou zpracována do 17.1.2018. Do inventární komise navrhl Mgr. R. Šarapatku, Janu Svatoňovou a Václava Knespla.

Rozprava – Nebyl vznešen žádný dotaz ani připomínka.

USNESENÍ č. 67/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2018 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové Jana Svatoňová a Václav Knespl.

Pro :  7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod 6 – Petice „Za klid pietních symbolů“:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Dne 22.11. 2018 byla doručena na OÚ petice „Za klid pietních symbolů“.  Žádost podepsalo 52 obyvatel a chalupářů obce Oldřichova v Hájích, kteří se (z důvodů uvedených v příloze) zasazují o přesun pomníku „Věčné památce květnové revoluce 5.V. 1945“ na pozemek před obecním hřbitovem pod „Lípu republiky“. V petici dále žádají, aby tento pozemek byl pro účely pietního místa dlouhodobě chráněn OÚ a byla zajišťována důstojná údržba tohoto místa a symbolů s ním spojených.

Rozprava – J. Pospíšilová – dotaz jaký měli lidé, kteří podepsali petici, náhled na celou záležitost. Zdali posuzovali dnešní stav nebo stav budoucí, který ještě není dokončen.

M. Hodač – vysvětlil důvody, které ho vedly k uspořádání petice.

J. Svatoňová a Mgr. J. Vávrová – shodně připomněly, že sbírka podpisů byla zahájena ještě před anketou o umístnění Lípy republiky. P. Vávrová upozornila na to, že p. Hodač ve své petici předjímal, že Lípa republiky bude u hřbitova, což v té době nebylo vůbec jasné a že tím uvedl petenty v omyl.

Mgr. R. Šarapatka – připomněl, že anketa o umístnění lípy dopadla vyrovnaně a nakonec museli rozhodnout zastupitelé.

Ing. J. Duda – hovořil o tom, že k přesunu pomníku byla vyvinuta dobrovolná aktivita několika lidí a dalším přesunem bude jejich práce znehodnocena. Současně navrhl, aby případný další přesun pomníku byl uskutečněn bez finanční účasti Obce OvH. P. Duda řekl, že žádost o přesun pomníku za obec podával starosta a jestli zastupitelstvo bude přehodnocovat umístění pomníku s každou novou peticí. Klidně může někdo znovu přijít a přinést 70 podpisů. Že by to vnímal jako opovržení prací lidí, kteří na návsi pracovali. Jestli se p. Hodač zamyslel nad tím, jaký dopad to bude mít na lidi, kteří se na tom fyzicky podíleli

J. Svatoňová a p. Vávrová se ptaly, jestli to p. Hodač konzultoval s Ministerstvem obrany. P. Hodač to s nikým nekonzultoval.

V. Knespl – návrh na odložení projednání petice do vyřešení souvislostí s přesunem.

Ing. J. Hušek řekl, že jistě nechceme mít v obci „kočovný“ pomník a že by bylo také potřeba vědět, jak to bude na tom místě u hřbitova s pomníkem celkově vypadat.

Ing. L.Kosková Třísková – připomínkovala, že se jedná o znehodnocení výsledku veřejného plánování, a že hřbitov je pietní místo. Tento pomník má být na místě, kde se scházejí lidé. Že byl třeba návrh nechat pomník na stěně budovy, což je ale problematické vzhledem k zamýšleným úpravám a rekonstrukci OÚ. P. Kosková řekla, že se úprava okolí s humanizací zdržela a že v tuto chvíli pomník skutečně nemá důstojné místo. Ale toto není finální úprava. A je velmi nespokojená s tím, že p. Hodač v OL psal, že Živo v Hájích zplanýrovalo náves. Že je to nedůstojné vůči lidem, kteří na návsi pracovali. A že ji mrzí, že místo toho, abychom se o návsi normálně bavili, řešíme petici.

Ing. J. Duda – shrnul, že pokud tento spor o umístnění pomníku vzbudí zájem u lidí, tak to bude jen a jen dobře.

Ing. J. Hušek – upozornil, že by bylo dobré vědět kolik petantů se účastnilo veřejného projednávání a kolik jich je přítomno na dnešním zasedání, kde se tento bod projednává.

Mgr. R. Šarapatka – upozornil na finanční podporu (dotaci) a možný střet záměru přesunutí pomníku s udržitelností projektu. Řekl, že i v projektu humanizace je počítáno s tím, jak je pomník v současné době umístěn a připomněl, že existuje u grantů nějaká udržitelnost a že by se to mělo konzultovat i s Nadací VIA, která peníze poskytla.

M. Eichler – doplnil, že u hřbitova je sice hezké místo, ale nevidí důvod proč tam stěhovat pomník.

M. Ryška – upozornil na skutečnost, že sousední pozemky jsou zemědělské, kde se pracuje se zemědělskou technikou apod., což je též nutné zohlednit. Že okolní pozemky jsou soukromé a že jediné místo, kde se dá legálně parkovat je právě pozemek, na kterém stojí Lípa.

L. Kosková řekla, že každý prostor má nějaké funkce, je třeba zvážit, jaké funkce by měl plnit, např. jaké počty lidí by se tam měly vejít a na to jsou právě odborníci – architekti, aby tyto funkce posoudili.

J.Tichý navrhl usnesení, že ZO bere petici na vědomí a že na příštím zasedání s dalšími podklady rozhodne.

T. Hampl navrhl, že by v takové choulostivé otázce nespěchal. P. Hodač byl vyzván, aby zorganizoval setkání s občany na téma umístění pomníku.

J. Duda řekl, že by bylo vhodné, aby p. Hodač zařídil i oslovení Nadace VIA a Hnutí Nesehnutí, že by celou akci přesun pomníku měla zajistit a to i finančně okruh iniciativy za přesun pomníku. Že je jednoduché dát do hospody petici, ale postarat se o to už vyžaduje nějaké úsilí a práci.

L. Kosková podrobně vysvětlila zdroje peněz a předá p. Hodačovi kontakty na Nadaci VIA a Nesehnuté. Upozornila na to, že p. Hodač zpochybňuje práci tří architektů a že rozhodně nestačí „nějaký obrázek“, ale že to chce fundovanou studii prostoru u hřbitova, kam p. Hodač chce přesunout pomník.

Dále probíhala všeobecná diskuse, která vedla ke shodě záměr odložit a prověřit zdali je záměr realizovatelný a připravit i vizualizaci budoucího umístnění pomníku.

USNESENÍ č. 68/5/2018

 

ZO projednalo a bere na vědomí žádost občanů o přesun pomníku, označeného v centrální evidenci válečných hrobů jako pietní místo CZE-5105-08179, na obecní pozemek p.č. 561/13 v k.ú. Oldřichov v Hájích. K dalšímu projednávání bude předkladatelem doplněno stanovisko příslušného ministerstva, vizualizace budoucího umístnění, stanoviska nadace a soulad s celkovým řešením obou lokalit (stávajícího i budoucího).

Pro :  6

Proti : 0

Zdržel se: 1

 

Bod č. 7 – Směna pozemkových parcel s Lesy ČR, s.p.:

Předkladatel starosta obce J.Tichý

Důvodová zpráva – Po obdržení návrhu od Lesů ČR na odkoupení části p.p.č. 989/1, trvalý travní porost (bývalá zahrada školky), která je dotčena stavbou pobřežních opatření bylo po vzájemném jednání mezi Obcí OvH a Lesy ČR dohodnuto, že namísto odkoupení výše uvedeného pozemku dojde ke směně ze pozemky, o které by zase měla zájem Obec OvH (část bývalého vodního náhonu křižující se s cestou od Uhrinů k lesu, cestu mezi I. Dolanskou a viaduktem u Knesplů a cestou na Másláku od železnice k obecnímu lesu).

Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

USNESENÍ č. 69/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu č. S105/17 s Lesy České republiky, s.p. a Obcí Oldřichov v Hájích, a to části pozemkové parcely č. 989/1, trvalý travnatý porost ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za část pozemkové parcely č. 2158/1, vodní plocha, pozemkovou parcelu č. 2005, ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 1981/2, ostatní plocha vše v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích s doplatkem Obce Oldřichov v Hájích ve prospěch Lesy ČR, s.p. ve výši 25 95,-Kč, splatných na účet č. XXXXXXXXXX před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 8 – Směrnice pro práci s osobními údaji:

Předkladatel starosta obce J.Tichý

Důvodová zpráva – Směrnici včetně Základních pravidel předložil ke schválení ZO pověřenec pro ochranu osobních údajů pan Karel Pokorný.

Rozprava – Mgr. J. Vávrová – upozornila na chybějící přílohy vyplývající z textu směrnice. Upozornila na řadu chyb v textu, ke kterým došlo při kopírování z jiných obcí a z uvedených důvodů doporučila směrnici doplnit, opravit a předložit k projednání na příštím jednání ZO. Dále vznesla požadavek, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů p. Pokorný kompletně a důkladně prohlédl webové stránky obce a dodal soupis toho, kde by mohly být problémy. P. Tichý slíbil, že to p. Pokornému zadá. P. Vávrovou dále zajímalo, jakým způsobem je na obci řešen auditní záznam – informace o uskutečněném vyhledávání informací obsahující osobní údaje. P. Tichý slíbil, že dotaz p. Pokornému předá.

 

 

Bod č. 9 – Smlouva o spolupráci s LK:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Jedná se o smlouvu s Libereckým krajem o zajištění nadstandardního rozsahu spojů ve výši 20 000,-Kč.

Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – informoval o využití těchto spojů - maximální obsazenost spojů a průměrná obsazenost. Že se zatím pohybujeme nad hranicí 5 lidí/spoj.

USNESENÍ č. 70/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/5112/2018.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 10 – Žádost o pronájem pozemkové parcely  č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Obec OvH obdržela současně k projednání dvě žádosti o pronájem stejné pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích. Jedna se týká pronájmu za účelem pastvy zvířat a druhá za účelem ochrany zdroje pitné vody.

Rozprava – P. Svatoňová upozornila na to, že by tato problematická sousedská situace nevznikla, kdyby p. Tichý nepodal p. Pokornému a p. Urbancové špatné informace. Oběma řekl, že na pozemku jsou chráněné rostliny a tudíž není možné pozemek prodat. P. Pokorný řekl, že usiloval o koupi pozemku, který dříve patřil k jejich domu, komunisti pozemek rozdělili a sebrali. Na zabaveném pozemku mají zdroj pitné vody. P. Pokorný řekl, že má stále zájem o odkoupení tohoto pozemku. P. Tichý řekl, že neví, proč takovou informaci p. Pokornému dal, že si to už nepamatuje, že asi byla nějaká ochrana v původním ÚP.

V. Knespl – navrhl pozemek nepronajímat a ponechat v majetku Obce OvH.

Pan Pokorný- upřesnil, proč je studánka s pitnou vodou na cizím pozemku.

J. Svatoňová navrhla pozemek nabídnout k prodeji.

 

USNESENÍ č. 71/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2175/1 v katastrálním území Oldřichov v Hájích.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 11 – Nabídka k odkoupení poloviny pozemkové parcely č. 220/2:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Na základě usnesení č. 45/3/2018 zadal starosta obce vypracování znaleckých posudků tržní hodnoty pozemkových parcel č. 1373/3 ve vlastnictví Obce OvH a pozemkové parcely č. 220/2 ve vlastnictví Kateřiny Nýdrlové a Evy Nýdrlové pro účel posouzení návrhu na směnu těchto parcel, kterou v minulosti navrhl předchozí spolumajitel Roman Nýdrle. Dne 13.11.2018 obdržela Obec OvH. návrh současné spolumajitelky Kateřiny Nýdrlové na odkoupení poloviny pozemkové parcely č. 220/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích za cenu stanovenou znalcem ve výši 225 000,-Kč.  

Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – vysvětlil pojem ideální poloviny.

J. Svatoňová – podala upřesňující informace k žádosti o odkoupení pozemku obce, který byl původně navržen ke směně s tímto pozemkem.

Ing. L. Kosková Třísková – navrhla neprodávat pozemky obcí z důvodu stoupajících cen.

 

 

ZO projednalo a schvaluje odkoupení poloviny pozemkové parcely č. 220/2, orná půda o výměře 2 760 m2 v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích za stanovenou tržní hodnotu vypracovanou znalcem Ing. Petrem Horákem ve výši 225 000,-Kč od Kateřiny Nýdrlové, bytem Oldřichov v Hájích čp. 46

Pro : 0

Proti : 6

Zdržel se: 1

Usnesení nebylo přijato.

 

USNESENÍ č. 72/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1374/3, trvalý travní porost o výměře 1044 m2 v k. ú. Oldřichov v Hájích za minimální cenu stanovenou znalcem Ing. Petrem Horákem, tj. 520 000,-Kč. Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru.

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se: 1

 

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 2/2018:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Účetní obce J. Bekešová zpracovala návrh rozpočtového opatření č. 2/2018, které bylo předloženo členům ZO.

Rozprava – M. Hodač – za finanční výbor doplnil informace k rozpočtovému opatření a doporučil ZO ke schválení.

Mgr. R. Šarapatka – požádal, zdali by bylo možné v návrzích rozpočtových opatření uvádět i názvy položek.

USNESENÍ č. 73/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018, které navyšuje rozpočet na rok 2018 v příjmech i výdajích o 664 765,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 834 775,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 15 023 521,76Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Dále ZO pověřuje starostu obce schválením případných změn a úprav rozpočtu, které budou nutné uskutečnit do konce roku 2018 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2019.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 13 – Rozpočtové provizorium:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh na rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2019.

Rozprava – M. Hodač – za finanční výbor doplnil požadavek na procentuální vyjádření rozpočtového provizoria.

USNESENÍ č. 74/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2019 ve výši 22% stejného období roku 2018 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv do schválení řádného rozpočtu.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 14 – Žádost o příspěvek na „Klubík pro rodiče s dětmi“:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – stejně jako v minulém roce si organizátorky Klubíku pro rodiče s dětmi požádali o příspěvek na činnost ve výši 500,-Kč/ měsíc.

Rozprava – M. Hodač – informoval o projednání této žádosti na finančním výboru a doporučil ke schválení.

Mgr. R. Šarapatka – navrhl, že pro činnost Klubíku by mělo být i zproštěno od pronájmu sálu.

USNESENÍ č. 75/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje příspěvek na provoz „Klubíku pro rodiče s dětmi Oldřichov v Hájích“ ve výši 4 000,-Kč pro období 11/2018 – 6/2019.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 15 – Smlouva na zimní údržbu obce:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Do výběrového řízení na zimní údržbu obce se přihlásil jediný uchazeč, a to současný dodavatel těchto služeb Radim Urban.

Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

USNESENÍ č. 76/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu na zimní údržbu obce Oldřichov v Hájích na dobu určitou, a to s platností do 30.4.2023 s Radimem Urbanem, se sídlem XXXXXXXXXX Liberec XXXXXXXXXX.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 16 – Plán zimní údržby:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Manželé Eichlerovi prostřednictvím svého právního zástupce zaslali Obci OvH výzvu, ve které žádají o vyřazení tohoto pozemku ze schváleného Plánu zimní údržby obce OvH z důvodu, že jde o komunikaci na soukromém pozemku (viz příloha). Dle názoru právního zástupce obce se bohužel jedná o oprávněný požadavek. O vyhovění jejich požadavku a projednání v ZO byli manželé Eichlerovi vyrozuměni a současně byli upozorněni na skutečnost, že povinnost udržovat komunikaci ve schůdném a sjízdném stavu je povinností vlastníka. 

Rozprava – J. Svatoňová – dotaz na pana Eichlera zda mají jako vlastníci zajištěnu zimní údržbu. P. Tichý seznámil s tím, že právník doporučuje vyhovět Eichlerům a že p. Eichler je povinen provádět zimní údržbu sám. Dohady ohledně pojmosloví: veřejně přístupná účelová komunikace a místní komunikace. P. Eichler vznesl dotaz, jak to vypadá se změnou v ÚP. P. Tichý řekl, že změny v ÚP se budou dělat najednou, až doběhne soudní řízení s p. Urbanem. P Eichler se zeptal, jak se bude řešit sjízdnost k p. Antlovi. P. Tichý řekl, že to necháme do různého. P. Svatoňová řekla, že tedy p. Eichler bude provádět údržbu, jak stanoví zákon. P. Eichler řekl, že zákon nic takového nestanoví, že jenom musí strpět užívání a že chce, aby se tam p. Feldeková dostala, takže to nějak bude řešit.

 

USNESENÍ č. 77/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje změnu Plánu zimní údržby, a to vyjmutím pozemkové parcely č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, na kterém je umístněna veřejně přístupná účelová komunikace.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 17 – Jednací řád ZO:

Předkladatel Mgr. R. Šarapatka

Důvodová zpráva – Pro další 4leté období navrhujeme konání zastupitelstva pravidelně jednou za měsíc.

V návrhu je dále doplněno, aby byly body programu jednání upřesněny, tak aby bylo možné poznat, čeho se týkají – typicky schvalování smluv a pronájmy/prodeje pozemků. A třetí úprava se týká ochrany osobních údajů v navrhování bodů do programu jednání.

Rozprava – J. Svatoňová – zdůvodnila návrh jednoměsíčního intervalu jednání ZO.

Ing. L. Kosková Třísková – připustila, že je s úpravou zápisu do souladu s nařízením o ochraně osobních údajů nějaká práce, ale přesto je pro zveřejňování zápisů v plném znění.

J. Tichý – navrhl ponechat dvouměsíční interval jednání ZO a současně připustil jednání každý měsíc dle připraveného návrhu termínů, který předloží v bodě „různé“.

M. Eichler se znovu zeptal na prohrnování k p. Antlovi, protože na plánu zimní údržby, který k němu zrovna dorazil, to prohrnování není.

J. Tichý řekl, že to necháme do různého.

L. Kosková řekla, že 70% obcí naší velikosti zveřejňuje zápisy na webových stránkách.

J. Tichý řekl, že si myslí, že výpisy usnesení, tak jak to doposud bylo na webových stránkách, stačí.

P. Vávra řekl, že výpisy rozhodně nestačí a že považuje zveřejňování zápisů za standard.

J. Tichý řekl, že by mohl vzniknout právě problém s osobními údaji a p. Šarapatka řekl, že si anonymizaci a zveřejňování bere na starost.

 

USNESENÍ č. 78/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje nové znění Jednacího řádu zastupitelstva obce s výjimkou návrhu na změnu intervalu jednání ZO. Současně pověřuje Mgr. R. Šarapatku úpravou zápisu dle požadavku pro ochranu osobních údajů a zveřejňování na webových stránkách obce.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 18 – Návrh na zřízení výborů:

Důvodová zpráva – Na základě usnesení z ustavujícího ZO je navržen k projednání návrh J. Svatoňové na zřízení stavebního výboru a návrh Mgr. R. Šarapatky na zřízení výborů pro kulturu a sport a sociální výbor.

Rozprava – J. Svatoňová – opakovala důvody návrhu na zřízení stavebního výbor.

Hodač – dotaz na J. Svatoňovou kolik bylo za uplynulé období připraveno podnětů k jednání ZO ze strany dosavadního stavebního výboru.

Tichý – se k tomuto bodu vyjádřil, že se nebrání zřízení stavební komise složené z odborníků, ale nesouhlasí se zřízením stavebního výboru.

Následovala výměna názorů p. Tichého a p. Svatoňové na to, jak stavební výbor v minulém období fungoval. P. Tichý řekl, že náplň odpovídala spíše práci stavební komise než výboru a že mu poté, co všechno nakopíroval a poslal, přišlo od p. Svatoňové „za mě dobrý“. P. Svatoňová řekla, že čekala větší zapojení, že jí starosta posílal jen to, co uznal za vhodné, např. obecní stavby vůbec ne, např. chodníky jí nepředložil. Že např. u žádosti na humanizaci p. starosta za obec napsal jen „souhlasíme“, že ona si vyžádala záborový elaborát a celý ho odkontrolovala.

M. Ryška řekl, že situaci považuje za absurdní, že nechápe, proč se část zastupitelů brání stavebnímu výboru, ptal se, jak např. můžou zhodnotit, jestli návrh arch. Davida je vhodný. Arch. David nebyl schopen předložit finanční rozvahu a je tady možnost poradit se s odborníky v obci a část zastupitelů se tomu brání.

J. Duda řekl, že by chápal, kdyby se někdo cítil ohrožen. Ale že tady se jedná o lidi, kteří chtějí dobrovolně odvést práci, a odmítání jejich práce se mu zdá nepochopitelné. Ti lidé mají odbornost a ochotu pracovat.

M. Hodač řekl, že by chtěl znát „noty“, jak bude stavební výbor a starosta spolu fungovat ještě před hlasováním.

R. Šarapatka vznesl dotaz, jak s dalšími výbory.

M. Hodač řekl, že to, co dělal sociální výbor, si bere na starost.

Dále se p. Šarapatka ptal, jak to bude s dětským dnem.

P. Martínek řekl, že si bere na starost dětský den. Že ale kvůli dětskému dni nemusí být kulturní výbor.

 

USNESENÍ č. 79/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje zřízení stavebního výboru.

Pro : 4

Proti : 1

Zdržel se: 2

 

Bod č. 19 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu LK:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Obec obdržela návrh smlouvy na poskytnutí dotace na zřízení otočky autobusu na Pilách ve výši 150 000,-Kč, která byla již zhotovena, ale je pouze ve zkušebním provozu a nejsou vypořádány vlastnické vztahy, které jsou podmínkou dotace.

Rozprava – J. Tichý – doplnil informace o smlouvě.

P. Šarapatka informoval o tom, že do 20. 12. má být předloženo vyúčtování, že zítra bude kolaudace, že je potřeba vypořádat vlastnické vztahy. Že geometrický plán už je potvrzený na katastru, že je potřeba zahájit proces na Kraji.

USNESENÍ č. 80/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK č. OLP/5075/2018 na akci „Oldřichov v Hájích Na Pilách – doplnění nástupiště a rozšíření otočky autobusu“.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 20 – Návrh smlouvy o smlouvách budoucích (chodníky):

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích podala dne 15.11.2018 žádost o poskytnutí dotace ze SFDI na stavbu chodníku. Stavbou chodníku budou dotčeny pozemky soukromých vlastníků, které je nutno vypořádat.

Rozprava – J. Tichý – dodal, že do začátku jednání neobdržel návrh znění smluv, takže ho nemůže předložit ke schválení. Znění návrhu smluv předloží ještě před dalším jednáním ZO, aby se mohly zapracovat případné připomínky ještě před projednáním. Navrhl pouze schválení zadat zpracování odborných znaleckých posudků cen dotčených pozemků stavbou chodníku.

Pí. Svatoňová řekla, že je pro znalecké posudky a že dává k zamyšlení variantu násobení různými koeficienty podle druhu pozemku.

 

USNESENÍ č. 81/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje zpracovat znalecké posudky tržních hodnot pozemků dotčených stavbou Humanizace dopravy Oldřichov v Hájích – chodníky pro trvalý zábor.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 21 – Návrh na směnu pozemků p.č. 1673/3 a 2268:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Na základě stížnosti pana K. Trosta o zásahu výsadby okrasných keřů na pozemku p.č. 2268, čímž je znemožněno užívání v plné šíři bylo zahájeno jednání s majiteli sousedního pozemku, manželi Kozlovými. Ti sdělili, že keře vysázeli v domnění, že se jedná ještě o jejich pozemkovou parcelu č. 1651/1, protože v terénu není k rozpoznání, kde se jedná o cestu obce k lesu (splynutí s okolními pastvinami).  Z důvodu vysokých pořizovacích nákladů výsadby navrhli tedy směnu částí pozemkových parcel č. 1673/3 a části p.č. 2268 tak, že by Obec OvH získala i širší pozemek pro případné využití. Případným změnám návrhu ze strany Obce OvH jsou připraveni jednat.

Rozprava – J. Tichý – upřesnil informaci, že v této lokalitě by bylo vhodné v souvislosti s tímto návrhem směny pozemků vypořádat i navazující pozemky s místní komunikací.

J.Svatoňová – upozornila na zařazení těchto změn využití pozemků do ÚPO.

USNESENÍ č. 82/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje návrh - záměr na směnu částí pozemkových parcel č. 1673/3 a 2268 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu. Současně pověřuje starostu obce zveřejněním návrhu a přípravou přesných podkladů pro uzavření smlouvy.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

Bod č. 22 – Žádost o bezúplatný převod pozemků od SPÚ:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – ZO již v minulosti schválilo převod pozemků č. (budou upřesněny dodatečně) od státu – SPÚ. Státní pozemkový úřad to však rozporoval, že to není v souladu se schválenou ÚPD. To jsem však doložil, že naopak naše žádost je v souladu se schválenou ÚPD. Jedná se tedy pouze o opětovné schválení.

Rozprava – J. Tichý – upřesnil informaci, že se prakticky jedná o znovuschválení již přijatého usnesení z minulosti.

USNESENÍ č. 83/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 17.5.2006, část G, bod 5. Jedná se o tyto pozemky:

p.č. 1939/8, 2229/1, 2227/7, 593, 2229/2, 2140/8, 755/2 a část 308/1 vše v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 23 – Akustické úpravy sálu, myčka sklenic:

Předkladatel Mgr. R. Šarapatka

Důvodová zpráva – Sál v Besedě má nevyhovující akustiku, s níž se potýkají všichni pořadatelé akcí, na kterých hraje živá muzika. Problém spočívá v nežádoucích ozvěnách z tzv. odposlechů od čelní stěny za muzikanty. Ozvěna se vrací do mikrofonů. Dalším problémem jsou rohy místností. Na tanečním parketu je tak paradoxně více slyšet hovor od baru, než hudební produkce. Zvuk nelze více zesilovat, protože na jiných místech sálu je pak muzika příliš hlučná.

Řešení spočívá v zakrytí problémových míst materiálem, který zvuk pohlcuje. Vizuálně vhodným materiálem jsou bílé závěsy předsazené před stěnou a před rohy. Tyto úpravy by byly předem konzultovány s odborníkem a realizovány dle náročnosti vlastními prostředky. Náklady jsou odhadovány okolo 10 000 Kč.

Tyto úpravy nejsou v rozporu s připravovaným návrhem rekonstrukce celého objektu Besedy, který připravuje arch. Vladimír Balda. Jedná se o demontovatelné vybavení, které do doby zahájení rekonstrukce objektu dostatečně poslouží. Náklady na jeho realizaci nejsou vysoké.

Zakoupením myčky sklenic bude možné dostatečným způsobem zajistit čistotu sklenic a hrníčků v průběhu akcí organizovaných v Besedě. Náklady na pořízení tohoto zařízení se pohybují okolo 3500 Kč.

Rozprava – P. Martínek – vznesl požadavek na finanční návrh opatření pro zlepšení akustiky.

R. Šarapatka vysvětlil problémy při hudebních akcích na sále Besedy.

J. Duda řekl, že viděl komplexní řešení na Rádle a že stálo kolem 100 tisíc.

D. Pospíšil řekl, že akustika je složitá záležitost, že existují firmy, které proměří a navrhnou řešení.

R. Šarapatka řekl, že by to zatím řešil co nejlevněji – závěsy, že se Beseda bude rekonstruovat.

J. Tichý řekl, že měl přijít p. Balda s prezentací, ale že to bude až na příštím zasedání. Schváleno.

R. Šarapatka připraví návrh i s cenou. Myčku zařídí.

 

USNESENÍ č. 84/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje nákup myčky na sklenice pro sál v Besedě a pověřuje Radima Šarapatku k výběru a zařízení nákupu myčky. Dále pověřuje Radima Šarapatku přípravou návrhu na úpravu sálu pro zlepšení akustiky.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 24 – Pošta na Obecním úřadě:

Předkladatel Mgr. R. Šarapatka

Důvodová zpráva – Dne 29.11.2018 byla uzavřena pobočka Pošty Partner v budově Ekocentra a spádovou poštou pro občany Oldřichova v Hájích je pošta v Mníšku.

Pro udržení poštovních služeb se nabízí jediná nejvhodnější možnost, o které jsme již dříve diskutovali (po ukončení činnosti paní Jarešové v obchodě) a to zřízení pobočky Pošta Partner na obecním úřadě. Činnost by vykonávala účetní obce paní Bekešová v otevíracích hodinách obecního úřadu, které by mohly být k tomuto účelu upraveny, tak, aby alespoň jeden den v týdnu bylo otevřeno do 18:00. Zástup by byl řešen novým pracovníkem, který by činnost vykonával buď na živnostenský list, nebo na dohodu o provedení práce.

Dle vývoje počtu odbavených zákazníků by se řešilo případné přijetí dalšího pracovníka Obecního úřadu, který by měl tuto činnost na starost. Zástup by pak vykonávala paní Bekešová.

V souvislosti s vyšším nárokem na prostor se nabízí přesunutí kanceláře účetní do přízemí budovy obecního úřadu, do místnosti nalevo za vstupními dveřmi.

Tímto získáme i bezbariérový úřad.

Rozprava – J. Tichý – opakoval informaci, že takový návrh předkládal představitelům Pošty již v dávné minulosti. Dnes jsme mohli být příkladem spolupráce. Bohužel tehdy zástupci Pošty návrhy odmítli, a ze svého záměru přecházet na systém Pošta partner neustoupili. Z toho důvodu důrazně odmítá nějaké spojování důvodů, že Obec Oldřichov v Hájích má nějakou odpovědnost za současný stav, že není v obci poštovní úřad. Dnešní zřízení poštovní přepážky na úřadě představuje neúměrné náklady na rozsah služeb.

R. Šarapatka seznámil se záměrem zřídit poštu Partner na úřadě.

M. Ryška se zeptal, jestli by nešly využít prostory, kde byla pošta v ekocentru.

J. Vávrová řekla, že mluvila s p. Zdeňkovou a že by o to měla zájem, i její manžel.

R. Šarapatka řekl, že by se mohla oslovit i p. Štučková. Prostory by se využily v přízemí úřadu – Klubík.

M. Hodač upozornil, že by to chtělo i nějaké stavební úpravy např. mříže na oknech.

J. Tichý přislíbil svolat schůzku s p. Krausovou, které by se chtěli zúčastnit i p. Svatoňová, p. Šarapatka, p. Vávrová a p. Hodač.

Dále po široké diskusi došlu ke shodě, že by bylo vhodné tento návrh ještě znovu projednat se zástupci Pošty. 

USNESENÍ č. 85/5/2018

 

ZO projednalo a schvaluje zahájení jednání o možnosti zřízení pobočky Pošta Partner na Obecním úřadě a pověřuje starostu obce ke svolání jednání se zástupcem Česká pošta s.p.“

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

Bod č. 25 – Různé:

a/  Zápis ze zasedání finančního výboru:

Předkladatel M. Hodač

Důvodová zpráva – M. Hodač předložil ZO zápis z jednání finančního výboru.

Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

USNESENÍ č. 86/5/2018

 

ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání finančního výboru bez připomínek.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

b/  Termíny jednání ZO pro první pololetí roku 2019:

Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Starosta obce přednesl návrh termínů jednání pro první pololetí roku 2019 – ZO 1/2019 – 21.1.2019

            ZO 2/2019 – 25.2.2019

            ZO 3/2019 – 25.3.2019

            ZO 4/2019 – 29.4.2019

            ZO 5/2019 – 27.5.2019

            ZO 6/2019 – 17.6.2019

Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

USNESENÍ č. 87/5/2018

 

ZO projednalo a bere na vědomí termíny jednání ZO pro první pololetí roku 2019.

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

Bod 21 – Diskuse a závěr:

 

 • Svatoňová – dotaz na informaci o podané výpovědi z funkce ředitele Ekocentra Oldřichov v Hájích od Ing. Radka Hromádky P. Tichý řekl, že byla pracovní porada správní rady, že problémy jsou asi všude, ale že nějaký zásadní problém asi není. Že vzniká nový návrh stanov, že dochází k přechodu z o.p.s na ústav. Ladí se nová zakládací smlouva. Bude možnost vypořádání při ukončení činnosti.
 • J. Duda – přednesl návrh na pořízení diaprojektoru v zasedací síni Obecního úřadu, který by byl přínosem pro průběh jednání ZO.
 • Antl – dotaz na zimní údržbu cesty na pozemku p.č. 2116 v k.ú. Oldřichov v Hájích
 • Antl se znovu zeptal na zimní údržbu k němu domů. Hádka mezi p. Šarapatkou a p. Eichlerem. P. Eichler řekl, že tam je jejich louka a tam nikdo jezdit nebude. P. Tichý řekl, že k zimní údržbě cesty k p. Antlovi se vyjádří na příštím zasedání. P. Ryška řekl, že to ale bude na konci ledna. Co do té doby? P. Antl se zeptal, jestli je p. Tichý v tom ochoten něco udělat. P. Tichý odpověděl, že ne. Že vzpomíná na to, že p. Antl mu říkal, že nikdy nebude chtít zimní údržbu apod.

 

 

 

Zapsal:                                           Václav Knespl ………………………………..

 

 

Správnost zápisu ověřili:           Petr Martínek ………..………………………..

 

 

                                                   Mgr. Jiřina Vávrová …...……………………..

 

……………………

Jaromír Tichý

starosta obce

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
 • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
 • Tel.: (+420) 482 725 093-94
 • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
 • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
 • Datová schránka: 6tfbi63
 • IČ: 00481483
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.