Besedění

Besedění

15. a 16. listopadu 2013 proběhlo Besedění - velká celooldřichovská veřejná debata. Konala se na zejména sále Besedy, z čehož byl odvozen název akce.

Veřejnou debatu (Besedění) zorganizovala přípravná skupina. Na přípravě se podíleli zejména: Lenka Kosková, Šárka Kočí, Alena Zdeňková, Eva Srbová, Jiřina Vávrová, Radim Šarapatka, Hanka Myslivcová, Milan Zapadlo, Honza Duda, Jitka Svatušková, Zuzka Uhrinová, Jan Moravec, Jiří Antl, Vláďa Balda, Jaromír Tichý, Dana Andělová, Milan Nýdrle a další. Takto vypadala příprava sálu.

V rámci Besedění byla připravena velká výstava o Oldřichově, která zahrnovala fotografie, staré pohlednice, mapy a další materiály, které se týkaly Oldřichova v Hájích.

Fotografie, kterých se nakonec sešlo více než tisíc, zapůjčili: pan Cipra, pan Crha, pan Dědek, Maruška Dietlová, Honza Duda, Eda Heindorfer, paní Flögerová, pan Grünhut, Hanka Myslivcová, SDH Oldřichov v Hájích, Honza Pikous, Petr Kurtin, Ingrid Piovesanová, Jana Svatoňová, paní Knesplová, pan Komberec, paní Košková, Libor Práč, Naďa Hájková, pan Navara, pan Pavelka, pan Polák, Radim Šarapatka, paní Röhrichová, Jirka Sáblík, paní Tobiášová, Zuzka Uhrinová, Věrka Kafková, Víťa a Milan Nýdrlovi, pan Trost, paní Zemanová, Jirka Hušek, OÚ Oldřichov v Hájích. Všem děkujeme!

Dále bylo potřeba připravit občerstvení, kromě organizátorů se zapojili i návštěvníci Besedění, kteří přinesli spoustu dobrot a receptů, které sbírala Zuzka Uhrinová.

Debatu řídila Blažena Hušková, jednání pracovních skupin vedli Tereza Šímová, Jitka Patakiová, Katka Preusslerová, Květa Vinklátová, Iva Andrová, Jana Mejzrová a Zdeňka Flousková s podporou zapisovatelů (Jirka, Lenka, Honza, Bedla, Jitka).

V pátek se zúčastnilo 105 občanů, v sobotu nás bylo 95, diskutovat přišli obyvatelé z 83 domů z Oldřichova.

Co jsme očekávali od Besedění?: vytvoření podkladu pro strategický plán a územní plán obce, přátelské setkání, seznámení, semknutí lidí, budeme si lépe rozumět, zmapování potřeb obyvatel, inspirace a argumenty pro zastupitelstvo, že budeme řešit konkrétní věci, inspirace všem obyvatelům - všichni se mohou zapojit, inspirace dalším obcím, základ pro další setkávání

Besedění – program pátek

 • Přivítání, seznámení s programem
 • Kdo je tady?
 • Oldřichov dnes
 • Oldřichov v budoucnosti (v roce 2025)
 • Informace o obci
 • Diskuse v pracovních skupinách

Po úvodním povídání a seznámení s programem jsme volně popisovali, jak vidíme Oldřichov dnes.  Mluvit mohl kdokoli a říci mohl cokoli, ale stručně a krátce. Vše, co kdo řekl, zapisovaly Tereza a Květa.

Pak jsme se pokusili představit si Oldřichov v roce 2025 v ideální podobě - vše funguje tak, jak má, a v naší obci se nám opravdu dobře žije.

Před další debatou je důležité seznámit se se základními informacemi o Oldřichově v Hájích. Připravil je a přednesl Jaromír Tichý.

Po přestávce jsme se rozdělili do pracovních skupin podle připravených témat k diskusi:

 • Vedení obce, vztahy v obci, účast na věcech veřejných
 • Kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice
 • Vzdělání, sociální oblast
 • Příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí
 • Ekonomické záležitosti
 • Vybavení a infrastruktura v obci

Účast v diskusní skupině jsme si nemohli vybrat, ale rozlosovali jsme se. K jednotlivým tématům neměli diskutovat odborníci, ale my všichni, kteří v obci žijeme, a místní záležitosti se nás týkají.  Odborníky můžeme požádat o radu a názor později, bude-li třeba. Každá skupina měla za úkol popsat, co v dané oblasti funguje dobře, co se nedaří, jak by to mělo správně být (budoucnost) a jaké jsou důležité věci, kterými je třeba se v obci zabývat. Debatu v pracovních skupinách řídily facilitátorky a vše, co bylo řečeno, zaznamenávali zapisovatelé.

Páteční práce ve skupinách měla tyto výstupy:

Klíčová témata k diskusi: strategický plán rozvoje obce na 10 let, posílení zastupitelstva a aktivní komunikace s občany (web, zpravodaj, veřejný zápisník…), informovanost domácích i hostů (dostupný INFOkoutek, seznam služeb…), využít potenciál lidí v obci (koordinuje obec) – společné akce – úklid, obnova, pravidelné Besedění na dané téma…, zachování tradičních akcí (zlegalizování), informovanost v obci, rozšíření volnočasových aktivit a jejich zázemí (pro děti i dospělé), spolupráce s ekocentrem ve prospěch obyvatel obce,  udržet prostupnost krajiny, škola, školka, kroužky, sociální pomoc důchodcům včetně dopravy, venkovní i vnitřní prostory pro aktivity dětí, mládeže a seniorů, obecní a sociální byty, poradenství a vzdělávání dle potřeb občanů, vzduch – lokální vytápění, voda – splašková kanalizace, protipovodňové úpravy,  nezastavěnost krajiny (průchodnost), péče o krajinu, systém nakládání s odpady, snižování množství odpadů, omezení hluku (doprava, neděle, motorkáři), cestovní ruch → agroturistika, doprava, občanská vybavenost, zapojení lidí do života obce, podnikání v obci, funkční veřejné prostory a služby (škola/školka, klub seniorů, duchovní stánek, optimální využití Ekocentra pro obec, panelárna, sběrný dvůr, nádrž, bankomat, pošta, nekuřácká restaurace, venkovní prostory – parkoviště, lavičky), bezpečný provoz (komunikace, doprava, chodníky, snížení provozu, průchod/podchod, autobus, vlak, veřejné osvětlení), kanalizace, vodovod protipovodňová ochrana, prostupnost krajinou (pěší propojení částí obce, lépe značená cyklostezka, běžecké trasy, pozemkové úpravy)

V sobotu jsme si nejprve připomněli, co všechno jsme prodebatovali v pátek, aby se i nově příchozí rychle zorientovali a mohli se zapojit.  Pak jsme pokračovali představením závěrů z debaty pátečních tematických skupin, aby všichni věděli, o čem se kde mluvilo. Prezentující každé skupiny popsali, jak skupina pracovala, o čem se nejvíc diskutovalo a jaká důležitá témata skupina navrhuje pro další jednání. Celkem jich bylo 29.

Některá tato diskusní témata spolu úzce souvisejí a/nebo se překrývají, týkají se téhož. Blažena a její tým za pomoci místních dobrovolníků připravili proto návrh, jak tato témata logicky propojit a sloučit tak, abychom o nich v sobotu mohli dobře debatovat. Vznikl tento návrh:

DOPRAVA

(železnice, zastávky, autobus, nákladní doprava na kolejích, bezpečnost, chodník, přechody, spojení do Mníšku, pěší cesty)

PÉČE O KRAJINU

(voda, povodně, čištění vod, údržba krajiny, zeleň, louky, prostupnost krajiny, pozemkové úpravy, zemědělské využití, udržet zášť volné krajiny – foton, územní plán – minimální velikost pozemků)

PROPOJENÍ (LIDÍ) V OBCI

(tok informací, strategický plán, rozhlas, web, posílené a komunikující zastupitelstvo, systém varování, veřejný zápisník, kalendář akcí, komunikace)

JSME SOBĚSTAČNĚJŠÍ

(společné akce, vzdělávání a poradenství, spolupráce s Excentrem, využití potenciálu lidí v obci, volnočasové aktivity, pomoc důchodcům, kroužky, méně odpadů (výchova k minimalizaci množství odpadů), tradiční, akce, podnikání, služby cestovní ruch)

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ

(funkční veřejné prostory, sociální a obecní byty duchovní stánek, panelárna, školka, bankomat, Ekocentrum, venkovní setkávací prostory, sběrný dvůr, klub seniorů, využití Větrníku)

Společně jsme se ujistili, že témata jsou v pořádku a nic v nich nechybí. Doplnili jsme dvě poznámky – ohledně minimální velikosti parcel v souvislosti s územním plánem a chybějící bankomat.

Pak jsme se opět rozdělili do pracovních skupin, tentokrát už podle toho, kam koho srdce táhlo. Sloučili jsme dohromady třetí a čtvrté téma, která spolu souvisejí, a pracovní skupina se zabývala oběma najednou.

Úkolem pracovních skupin bylo navrhnout konkrétní kroky/záměry/projekty, které by vedly k žádoucí budoucnosti v každé z diskutovaných oblastí. Množství nápadů pak měli posoudit podle toho, jak velký pozitivní vliv budou mít na danou oblast a zda je lze uskutečnit snadno nebo obtížně. Výsledkem pak byl návrh 3 kroků/záměrů/projektů za každou skupinu.

Besedění

Pak jsme se sešli opět všichni společně a zástupci skupin stručně popsali práci skupiny a navržené 3 konkrétní kroky/záměry, na nichž se skupina shodla, protože budou mít velký pozitivní vliv na život v obci a přitom jsou uskutečnitelné. Po prezentacích jsme spojili v jeden návrhy na jednání týkající se využití Ekocentra pro potřeby obce a občanů. Následovalo hlasování: všichni měli 6 hlasů/puntíčků a mohli je udělit celkem 3 záměrům – 3, 2 a 1 hlas. Při hlasování měli všichni vzít do úvahy nejen potřebnost jednotlivých záměrů, ale i to, zda by byli sami ochotni se na práci při jejich realizaci podílet.

Besedění

Pak jsme hlasy spočítali a vznikl tento seznam: 

Popis záměru

Počet hlasů

dotáhnout projekt chodníků a realizovat řešení centra obce: 78

pěší cesta kolem Oldřichova (východní trasa): 37

zpracování generelu veřejně přístupných cest, stanovení provozu veřejně přístupných cest, doplnit generel o cestní síť dle potřeb obce: 34

svolání pracovní skupiny pro jednání se zastupitelstvem, zveřejňování dokumentu: 32

svolání pracovní skupiny pro Ekocentrum jednání o využití objektu obcí, spolky, občany (zvýhodněné podmínky) a jídelny pro místní: 29

svolání pracovní skupiny pro prověření realizace informačních kanálů (průzkum potřeb, realizace: 23

Větrník: vyvolat jednání o převodu objektu na obec: 17

územní plán – vytvoření komise pro tvorbu a dohled nad požadovanými regulativy: 12

zajistit dodržování rychlosti v obci: 9

zveřejnění a aktualizace studie odtokových poměrů (SOP) Jeřice, zveřejnění revitalizační studie Suchopýru k Jeřici, vypracování akčního plánu k SOP: 2

Pak jsme se naposledy rozdělili do pracovních skupin, tentokrát podle záměrů, na nichž by se kdo chtěl podílet. Během krátkého jednání jsme se domluvili, jak budeme dál postupovat. Závěry ze skupin jsme si opět navzájem sdělili.

Na závěr jsme se rozloučili, poděkovali všem přítomným za výdrž, aktivní účast, dobré nápady a starost o obec. Organizační skupina připraví písemnou zprávu o Besedění, kterou dostanou všechny domácnosti v Oldřichově, aby se i ti, kdo nemohli nebo nechtěli přijít, měli možnost dozvědět, jak Besedění probíhalo. Naplánovali jsme si, že se za nějaký čas (třeba za půl roku?) sejdeme znovu, abychom se viděli a popovídali si a zhodnotili, jak jsme v konkrétních věcech pokročili. 

Besedění finančně podpořila Nadace Via a Obecní úřad v Oldřichově v Hájích.

 

Koncert

Po Besedění večer 16. listopadu 2013, v restauraci Beseda se konal koncert skupin Kazuke, Need of Activity a Mermomoc.

Foto: Jiřina Vávrová, Blažena Hušková, Jirka Hušek, Radim Šarapatka

Podrobnosti

Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění
Besedění

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
 • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
 • Tel.: (+420) 482 725 093-94
 • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
 • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
 • Datová schránka: 6tfbi63
 • IČ: 00481483
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.